Ledelse – en utfordring for leger

Gudmund Marhaug Om forfatteren
Artikkel

Høst, Tor

Ledelse i helse- og sosialsektoren

274 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 299

ISBN 82-15-00784-8

Generelt er boken delt i beskrivelser av organisasjoner og ledelse generelt og det som gjelder helse- og sosialsektoren spesielt. Beskrivelse og kommentarer til generelle teorier og forskningsresultater innen ledelse er gjenkjennbar fra annen type litteratur innen feltet. Den mer spesielle delen knyttet til helse- og sosialsektoren er av større interesse. Forfatteren kjenner sosialsektoren best, og mange eksempler er derfra.

Første kapittel beskriver betingelse for ledelse. Beskrivelsen av fagbyråkratiet er gjenkjennbar og nyttig. Beskrivelsen av organisasjoner som politisk system kan direkte overføres til de fleste av våre kliniske avdelinger og er konkret og nyttig spesielt for leger som ønsker å forsøke seg som leder for første gang. Neste kapittel beskriver ledelse innen sektorene generelt, men fokuserer på utfordringer for ledere i en kunnskapsorganisasjon og de problemene som kan møte førstelinjeledere som må fremstå som «først blant likemenn» i en organisasjon med sterk omsorgskultur.

Ledelse og lederrollen samt teorier knyttet til dette beskrives i en egen del. Boken kan leses uten å bruke for mye tid på denne delen derom man ikke er spesielt interessert. Imidlertid bør kapitlet om ledelse som utøvelse av makt være interessant for mange leger.

Bokens tredje og fjerde del er de meste interessante. Nye trekk og trender ved ledelse i offentlig sektor beskrives og begreper som «new public management» gjennomgås. Leserne bør spesielt merke seg det praktisk nyttige som omhandler strategisk ledelse, målstyring og kvalitetsledelse. Begreper som kunder, tilbud og etterspørsel kan være provoserende for noen og introduseres i en sammenheng leger ikke er vant til.

Den delen av boken som omhandler endring og konflikthåndtering, er absolutt den viktigste og mest praktiske delen for ledere i dagens helsetjeneste. Forfatteren beskriver organisasjonsendringer og den motstand slike medfører uten å gi mange forslag til løsninger. Det som skrives om lokale endringsmodeller og egenanalyse som problemløsningsmetode, er imidlertid verdt å merke seg på alle nivåer i dagens spesialisthelsetjeneste. Endringer i en organisasjon, noe helsetjenesten opplever i stor grad i disse tider, medfører en åpenbar risiko for utvikling av konflikter. Kapitlet om konflikthåndtering og ledelse er derfor spesielt viktig og nyttig for dagens ledere.

Generelt er boken verdifull lesing både for nye og mer erfarne ledere i helsetjenesten. Ledere med en viss erfaring vil få mer ut av boken enn ledere uten erfaring eller teoretisk bakgrunn. For ledere innen spesialisthelsetjenesten er det en mangel at boken ikke omtaler de spesielle utfordringene foretaksreformen har medført. De lojalitetskonfliktene som mange legeledere opplever både i forhold til kolleger og pasientbehandling, berøres bare delvis. Tabeller og figurer er oversiktlige, men står ikke alltid i forhold til innholdet i teksten.

Anbefalte artikler