Fedme er forbundet med angst og depresjon

Ketil J. Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Overvekt og fedme er et alvorlig folkehelseproblem og er forbundet med en rekke sykdommer – også psykiske lidelser.

Midje-hofte-ratio kan være et bedre mål for overvekt enn kroppsmasseindeks. Foto Gusto/Science Photo Library/GV-Press

I USA økte forekomsten av fedme fra 23 % i 1990 til 31 % i 2000 (BMI ≥ 30 kg/m²). Også i Norge øker andelen overvektige og fete i befolkningen. Tidligere studier har funnet sammenhenger mellom fedme og depresjon, og nå foreligger data fra en ny stor epidemiologisk studie i USA.

I en tverrsnittsstudie av 9 125 voksne amerikanere ble sammenhengen mellom fedme, affektive lidelser, angstlidelser og rusmisbruk undersøkt (1). Fedme var assosiert med ca. 25 % økning i oddsratioene for både affektive lidelser og for angstlidelser, mens fedme var assosiert med 25 % reduksjon i oddsratioen for rusmisbruk.

– Resultatene er i tråd med funnene i en pågående analyse basert på norske data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Vi finner samme styrke på assosiasjonen mellom depresjon og overvekt i de norske dataene, sier psykolog Arnstein Mykletun ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen.

– Våre data antyder at sammenhengen mellom overvekt og depresjon er sterkt relatert til abdominal fedme, som måles ved forholdstallet mellom midje- og hofteomkrets, såkalt midje-hofte-ratio. Faktisk er det knapt noen assosiasjon mellom overvekt målt ved kroppsmasseindeks, og depresjon når det tas høyde for midje-hofte-ratio. Abdominal fedme er assosiert med forhøyet nivå av kortisol, men den amerikanske studien har ikke sett på dette aspektet ved fedme, sier Mykletun.

Anbefalte artikler