Internasjonal kvalitetssikring innen barne- og ungdomspsykiatri

Simon R. Wilkinson Om forfatteren
Artikkel

Quality Network of Inpatient Child and Adolescent Mental Health Services (QNIC) er en sammenslutning av likeverdige partnere som avtaler besøk til hverandres enheter i en felles auditsyklus. Nettverket har sin base ved forskningsenheten ved The Royal College of Psychiatrists i London, der man går gjennom litteraturen om institusjonsbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien hvert år og oppdaterer evalueringskriterier. Nettverket er et selvfinansierende prosjekt basert på årsavgift fra deltakende enheter. I 2006 deltar 85 enheter fra Storbritannia, Irland, Island og Tyrkia – ved siden av Ungdomspsykiatrisk enhet ved Ullevål universitetssykehus.

Forberedelsene er like viktige som gjennomføringen av et besøk. En arbeidsgruppe ved enheten går gjennom ca. 400 spørsmål om enhetens praksis. Hvert spørsmål er relatert til et kvalitetsmål hentet fra forskningslitteraturen. Spørsmålene er prioritert ut fra om disse henviser til nødvendige eller ønskelige kvalitetsmål, avhengig av nivå av kunnskap.

Ved besøket ved Ullevål universitetssykehus var lederen for gruppen en forsker ved The Royal College of Psychiatrists, en psykolog. De andre deltakerne arbeidet ved enheter i Storbritannia og Irland. Utveksling av tanker omkring forskjellene mellom helsesystemet i de tre landene, de enkelte lands prioriteringer og aktuelle forskningsvirksomhet var viktige deler av utbyttet av besøket. Dagen var lagt opp med gjensidig orientering den første timen, fulgt av omvisning i enheten og skolen. QNICs representanter møtte de ansatte for å få utdypende kunnskap omkring svarene de hadde fått. De hadde møter med både ungdommer og foreldre. Ved slutten av dagen fikk vi en tilbakemelding om QNICs umiddelbare inntrykk, i påvente av en lengre rapport (som ble på 68 sider).

Det var en fornøyelse å etablere kontakt med et nettverk med formål å bidra til en forskningsbasert praksis i forhold til institusjonsbehandling av ungdommer. Vi fikk muligheten til kreativ meningsutveksling omkring forskningsprosjektets ideer og fikk høre andres erfaringer med aktuelle instrumenter for evaluering av brukertilfredshet og gode mål for sakskompleksiteten. Kontakten opprettholdes i form av planlegging for fremtidig forskning. QNIC er en levende modell for hvordan forskning bidrar til godt informert praksis og kontinuerlig forbedring av praksis.

Med dette vil jeg gjerne gjøre QNIC kjent for norske barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner – sammen med mine sterkeste anbefalinger til å bli medlem. Vi er mer bevisst vår egen praksis i dag. For flere opplysninger se www.rcpsych.ac.uk/cru/qnic.htm.

Anbefalte artikler