Støtter norm for informasjonssikkerhet

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter «Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren», men understreker at selv om helseopplysninger må beskyttes, må de også være tilgjengelige når det trengs.

Arbeidet med normen har siden 2003 pågått i regi av Sosial- og helsedirektoratet. Legeforeningen har vært representert i styringsgruppen og prosjektgruppen. Den ble lansert 7. september.

Bjarne Riis Strøm, fagdirektør i Legeforeningen, anbefaler at leger og helseforetak slutter seg til normen. Den fungerer som veileder i et komplisert og omfattende regelverk, og binder sammen en rekke lover med forskrifter som regulerer informasjonsutveksling i helsesektoren.

Legeforeningen understreker at Sosial- og helsedirektoratet bør ta imot innspill og kommentarer fra helsesektoren etter at normen er implementert, slik at den kan gjøres enda bedre og nyttigere for helsepersonell.

Tilslutning til normen gjør at det enkelte legekontor og institusjon ikke behøver å etablere en rekke tosidige avtaler for utveksling av informasjon

– Dersom det skulle vise seg at regelverket medfører utilsiktede hindringer for at behandlende helsepersonell skal få relevante opplysninger til rett tid, må nødvendige lovendringer vurderes, sier Riis Strøm.

Han påpeker at det ofte vil være vanskelig å vite på forhånd hvilke personer som har eller vil få oppgaver i pasientbehandlingen. Rett som det er vil endringer i pasientens tilstand gjøre det nødvendig å involvere helsepersonell fra andre enheter.

– Det er uklart beskrevet i normen hvem som skal treffe beslutningen om at helsepersonell som får uforutsette behandlingsoppgaver skal kunne få tilgang til journalen. Avklaring av dette er lagt til den enkelte behandlingsavdeling og må tydeliggjøres der.

Ifølge fagdirektøren vil den tiden det tar å få tilgang til nødvendige opplysninger i pasientbehandlingen være en helt avgjørende kvalitetsfaktor.

– Det er særlig nattestid og i helger det kan være utfordrende å få et slikt system til å fungere, mener han.

Anbefalte artikler