Nye anbefalinger om barns hørsel og språk

Artikkel

Alle nyfødte barn bør screenes for medfødt hørselstap, og ansvaret for hørselsundersøkelse av spedbarn bør overføres fra helsestasjonene til barsel- og nyfødtavdelingene.

Det er blant anbefalingene i de nye Nasjonale faglige retningslinjene for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn, ifølge Sosial- og helsedirektoratet.

Når det gjelder syn er det ingen store endringer. Hørselsscreening med otoakustisk amisjon (OAE) av alle nyfødte anbefales innført, og ansvaret bør overføres fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. Hørselen bør dessuten undersøkes jevnlig ved helsestasjonene, blant annet bør det gjennomføres audiometri før skolestart. Det bør gjennomføres en systematisk observasjon av kommunikasjon, språkforståelse og talespråk i den generelle helseundersøkelsen av barn, og foreldrenes vurdering av barnets språk er viktig.

Gisle Roksund, leder i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), er enig i at det bør innføres OAE-screening på nyfødte, men kan ikke se at det er grunnlag for å fortsette med audiometriscreening ved førskoleundersøkelsen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11420

Anbefalte artikler