Hvilken behandling er best etter hjerneslag?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Kombinasjonsbehandling med dipyridamol og acetylsalisylsyre kan bli førstevalg etter hjerneslag med arterielt utgangspunkt.

Pasienter som har gjennomgått hjerneslag med sannsynlig arterielt utgangspunkt beskyttes bedre mot nye vaskulære hendelser med dipyridamol og acetylsalisylsyre enn med acetylsalisylsyre alene. Det viser en randomisert studie med ca. 3 000 pasienter (1). 13 % av pasientene med kombinasjonsbehandling fikk enten hjerneslag eller hjerteinfarkt i løpet av oppfølgingsperioden på 3,5 år, mot 16 % av dem som bare fikk acetylsalisylsyre.

– Kombinasjonsbehandling er et godt dokumentert behandlingstilbud for slagpasienter og er et aktuelt førstealternativ ved sekundærprofylakse etter iskemisk slag og transitorisk iskemisk anfall (TIA) med sannsynlig arterielt utgangspunkt, sier seksjonsoverlege Bent Indredavik ved Slagenheten, St. Olavs Hospital.

– Gjennomsnittsalderen i studien var 63 år, som er 12 år lavere enn i den norske slagpopulasjonen. Vi vet altså mindre om effekt og bivirkninger hos eldre. Kombinasjonsbehandlingen gir dessuten bivirkninger i form av hodepine og svimmelhet som gjør at om lag en tredel av pasientene ikke tolererer behandlingen.

Det er også verdt å merke seg at man må gi kombinasjonsbehandling til over 100 pasienter i ett år i stedet for acetylsalisylsyre alene for å unngå én vaskulær hendelse. Dessuten er det fortsatt bare omkring en firedel av tilfellene med hjerneslag og TIA som forbygges ved platehemmende behandling. Det er derfor stort behov for bedre antitrombotiske midler, sier Indredavik.

Anbefalte artikler