Fra møtet 16.8. 2006

Artikkel

Overdragelse av praksis

Det skal opprettes en nasjonal nemnd i KS-området i forbindelse med overdragelse av praksis. Nemnden foreslås satt sammen av tre medlemmer, hvorav leder (jurist) er fast og de to øvrige som er leger, tiltrer etter en rulleringsordning. Sentralstyret oppnevner leder etter forslag fra sekretariatet og øvrige medlemmer etter forslag fra Allmennlegeforeningen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid og Yngre legers forening. Sekretariatet er som en midlertidig ordning, gitt fullmakt til å oppnevne en nemnd som skal fungere inntil en varig ordning er etablert.

Nye retningslinjer

Sentralstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for retningslinjer vedrørende avslutning av medisinsk livsoppholdende behandling. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av fire måneder fra gruppens første møte og ha en representant fra hver av følgende spesialforeninger: Norsk anestesiologisk forening, Norsk barnelegeforening, Norsk indremedisinsk forening, Norsk kirurgisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk selskap for Allmennmedisin/Allmennlegeforeningen, samt et medlem fra Rådet for legeetikk. Presidenten gis fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppens medlemmer.

Rutine for representasjon i CPME

Sentralstyret har med enkelte endringer godkjent forslag til rutine for organiseringen av representasjon i Standing Committee of European Doctors (CPME). CPME arbeider for et høyt nivå på legeutdannelsen og helsetjenester samt for fri bevegelse av leger innad i EU. Den foreslåtte rutinen er ment å sikre god saksbehandling og kontinuitet i Legeforeningens engasjement i CPME.

Seminar for fagmedisinske foreninger

Sentralstyret har bevilget kr 260 000 til gjennomføring av seminar for de 43 fagmedisinske foreningene. Det gjennomføres en todagers konferanse på Soria Moria med lederne for foreningene, landsstyrerepresentantene fra spesialforeningene (FaMe), ledelsen i sekretariatet og representanter fra sentralstyret.

Ny avtale om retningslinjer

Sentralstyret har godkjent utkast til avtale mellom Leverandørforeningen for Helsesektoren og Legeforening om Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og medlemmer av Leverandørforeningen for helsesektoren med virkning fra 1.9. 2006. Avtalen gjøres gjeldene inntil videre. Legeforeningen tar forbehold om at også denne avtalen endres i samsvar med evaluering av forholdet mellom legestand og legemiddelindustri som er forutsatt iverksatt høsten 2006.

Anbefalte artikler