Savner konkretisering av tiltak mot KOLS

Guri Spilhaug Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter i hovedsak et forslag til Nasjonal strategi for KOLS 2006 – 09, men savner en konkretisering av flere av tiltakene i allmennlegetjenesten.

Blant tiltakene er røykeavvenning, tidlig oppsporing og diagnostisering, krav til bruk av spirometri i allmennpraksis, oppfølging av pasienter med KOLS, kompetanseheving ved kurs i videre- og etterutdanning av allmennleger samt strukturelle tiltak på samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal strategi for KOLS 2006 – 09 har fokus på primærhelsetjenesten og forebygging. Dette er etter Legeforeningens syn viktig, men foreningen etterlyser i en høringsuttalelse til Sosial- og helsedirektoratet en mer konkret beskrivelse av tiltakene slik at disse kan bli målbare. Foreningen mener også at endringene i blåreseptordningen i mai 2006 kan komme i konflikt med strategiens formål om å motvirke sosiale ulikheter i helse, og frykter at endringene kan føre til at KOLS-pasienter ikke får effektive medikamenter. Dette kan spesielt gå ut over pasienter i lavere sosiale lag med svekket betalingsevne.

Foreningen understreker dessuten at bedriftshelsetjenesten bør nevnes spesielt i en nasjonal strategi for KOLS, siden denne helsetjenesten når store befolkningsgrupper som erfaringsmessig ikke oppsøker fastlegen.

I uttalelsen påpeker Legeforeningen også at avtalespesialistene er en del av den offentlige helsetjenesten, og at disse må tas med i en nasjonal strategi.

Anbefalte artikler