Ønsker avklaring om IPLOS-registeret

Hanne B. Riise-Hanssen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har i brev til Sosial- og helsedirektoratet bedt om en avklaring av spørsmål knyttet til IPLOS-registeret.

Det er først og fremst forholdet mellom legenes taushetsplikt og plikten til å gi opplysninger til registeret som søkes avklart.

IPLOS-registeret er et landsomfattende pseudonymt register basert på individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester (1). Registeret skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren og er opprettet med hjemmel i helseregisterloven (2) og forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk av 17. februar 2006 nr. 204. Registeret skal være et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.

I henhold til forskriften plikter kommunen uten hinder av taushetsplikt å oversende til registeret en rekke opplysninger om søker/mottaker av visse helse- og omsorgstjenester. Dette innbefatter også opplysninger om helsetilstand og sykdommer. Disse opplysningene er kommunen avhengig av å få fra lege eller pasienten selv. Med bakgrunn i at forskriften ikke har bestemmelser som fritar legen for den lovbestemte taushetsplikten, har Legeforeningen bedt Sosial- og helsedirektoratet om en klargjøring av det rettslige grunnlaget for overføring av opplysningene fra legene til kommunen.

Les brevet på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=102937

Anbefalte artikler