Ønsker avklaring om IPLOS-registeret

Hanne B. Riise-Hanssen Om forfatteren

Legeforeningen har i brev til Sosial- og helsedirektoratet bedt om en avklaring av spørsmål knyttet til IPLOS-registeret.

Det er først og fremst forholdet mellom legenes taushetsplikt og plikten til å gi opplysninger til registeret som søkes avklart.

IPLOS-registeret er et landsomfattende pseudonymt register basert på individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester (1). Registeret skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren og er opprettet med hjemmel i helseregisterloven (2) og forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk av 17. februar 2006 nr. 204. Registeret skal være et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.

I henhold til forskriften plikter kommunen uten hinder av taushetsplikt å oversende til registeret en rekke opplysninger om søker/mottaker av visse helse- og omsorgstjenester. Dette innbefatter også opplysninger om helsetilstand og sykdommer. Disse opplysningene er kommunen avhengig av å få fra lege eller pasienten selv. Med bakgrunn i at forskriften ikke har bestemmelser som fritar legen for den lovbestemte taushetsplikten, har Legeforeningen bedt Sosial- og helsedirektoratet om en klargjøring av det rettslige grunnlaget for overføring av opplysningene fra legene til kommunen.

Les brevet på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=102937

1

Johannessen LB. Ønsker individbasert register. Tidskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2779.

2

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) av 1.1.2002.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler