Leger opplever arbeidsmiljøbelastninger

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Det at økonomi og behandling av flest mulig pasienter styrer så mye ved sykehusene, kan se ut til å ha gitt konkrete utslag i arbeidsmiljøbelastninger og økt sykefravær

Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens president, i forbindelse med Arbeidstilsynets oppsummering av «God vakt»-kampanjen (1).

Kampanjen er landsomfattende og omfatter alle de fem regionale helseforetakene. I forbindelse med kampanjen har 22 helseforetak og fem private sykehus fått pålegg om å utbedre arbeidsmiljøet. Svar fra flere tusen leger, sykepleiere og hjelpepleiere som er intervjuet, viser at de opplever et arbeidspress som medfører frustrasjon og redsel for å gjøre feil i en vanskelig arbeidssituasjon. Torunn Janbu sier at mange leger fortsatt jobber lange dager, men at hovedpoenget er innholdet i arbeidsdagen og manglende tilrettelegging.

– Ledelse og drift av sykehus må endres slik at faget og behandlingen av pasientene igjen blir det som tydelig styrer sykehusene og prioriteringene, sier legepresidenten.

Undersøkelsen viser også at ansatte og ledere strekker seg svært langt for å ivareta sitt arbeid – av og til slik at det går ut over egen helse. Dette avspeiles også i en nylig avgitt rapport fra Rikstrygdeverket om økt sykefravær. Her er foretakene blant de arbeidsplassene hvor sykefraværet har økt mest.

Ifølge Arbeidstilsynet blir helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke fulgt tilstrekkelig opp i det daglige arbeidet ved sykehusene. Det blir heller ikke satt tilstrekkelig søkelys på årsaker til at arbeidsmiljøbelastninger oppstår. Tilsynet kommenterer at legene som yrkesgruppe er lite involvert i HMS-arbeid.

Det kan ha sammenheng med at legene har for travle dager til å prioritere dette arbeidet, men det kan også tyde på at HMS-arbeidet slik det er lagt opp, ikke treffer legenes problemer, sier Janbu.

Arbeidstilsynet påpeker også at vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser og medvirkning og oppfølging av ansatte mangler ved planlagte omstillinger.

– Det er interessant å merke seg at ansatte og ledere på tross av funnene i rapporten opplever god kollegial støtte og godt samarbeid med dem de arbeider med til daglig. Det tyder på at det i sykehusene jobber engasjerte mennesker som gjør sitt for at vi skal kunne ivareta og utvikle en god helsetjeneste, sier Torunn Janbu.

Anbefalte artikler