Fastlegeordningen skaper kontinuitet

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen jobber for ryddige og åpne forhold rundt overdragelse av privat legepraksis. Viktige mål er rekruttering, stabilitet og god kvalitet, understreker presidenten i Legeforeningen.

Faksimile fra Dagbladet 6.8. 2006

Oppslag i Dagbladet i august om overdragelse av privat legepraksis skapte debatt og Legeforeningen ble kontaktet av mange medlemmer.

– Det er uheldig at det her skapes et bilde av at legen kan selge pasientlister. Forståelse av hvordan systemet er bygget opp, krever god informasjon, noe Legeforeningen har jobbet mye med og vil fortsette å bidra til for å gi både medlemmer og media god innsikt, sier president Torunn Janbu.

Janbu og Jan Emil Kristoffersen, leder av Allmennlegeforeningen, var i forkant av Dagbladartiklene i kontakt med avisen, og Legeforeningen tok også kontakt under debatten. Presidentens tilsvar kom på trykk som leserinnlegg først ti dager etterpå.

Legeforeningen har fulgt nøye med på utviklingen med kjøp og salg av praksiser, sier Torunn Janbu. Foto Mark Cabot

Ryddig og åpen prosess

Torunn Janbu understreker den positive evalueringen av fastlegeordningen generelt, og at det når det gjelder overdragelse av privat fastlegepraksis, er viktig at den foregår ryddig og åpent slik at dette kan bidra til å skape kontinuitet for pasientene, bedre rekruttering av nye leger, sikre stabilitet og god kvalitet i praksisen. Hun sier at Legeforeningen har fulgt nøye med på utviklingen med kjøp og salg av praksiser, og har kontinuerlig pågående tiltak for å få en god helsepolisk og faglig utvikling og forutsigbare forhold rundt overdragelsen.

Det er kommunen som utlyser en ledig hjemmel, og det er kommunen som avgjør hvem som skal inn i den private praksisen ut i fra hvem som er best kvalifisert. Overtakende lege har så en rett til å overta den private praksisen, etter å ha blitt tildelt hjemmelen fra kommunen.

– Det er ressurskrevende å bygge opp og vedlikeholde en god praksis med moderne utstyr, opplæring av hjelpepersonell, opparbeiding av gode rutiner for samarbeid med kommunale tjenester, innarbeide journalsystemer mv. Man har mulighet for å få igjen for innsatsen ved salg – og det er viktig, understreker Torunn Janbu.

I de aller fleste situasjoner blir kjøper og selger enige om en pris. Presidenten forklarer at dersom selger og kjøper ikke blir enige om pris, er de i henhold til rammeavtalen om fastlegeordningen pålagt å bruke nemnd som avgjør prisen. Før saken kommer til nemnd, har ofte partene kontaktet Legeforeningen for bistand, og dette fører som oftest til en løsning.

– I de få tilfellene hvor legene ikke blir enige, har kjøper og selger til nå selv oppnevnt hvem som skal sitte i nemnden, sier Janbu.

Oppnevner nemnd

For å gjøre nemndsystemet mer forutsigbart, er det fra 1.6. 2006 avtalt at det skal være sentralt oppnevnt nemnd i saker hvor legene ikke kommer til enighet. Denne nemnden vil bli oppnevnt av sentralstyret i Legeforeningen med det første.

– Det kan være grunn til å minne om at Legeforeningen i denne sammenhengen representerer begge parter, både de leger som skal inn i praksis og de leger som skal ut av praksis, sier Janbu, og understreker at det er en viktig bakgrunn for at Legeforeningen har et klart ønske om at nemndsavgjørelsene skal bli forutsigbare og sikre en korrekt prisutvikling

I Danmark er pasientlistene utskilt som grunnlag for budrunder og salg. Presidenten understreker at det ikke er mulig i Norge. Det er kommunen som beslutter hvem som skal tildeles avtalehjemmelen – og ikke lege som slutter i praksisen, eller andre leger i praksisen. Det er pasienten som velger lege, og ikke omvendt, understreker hun. Pasienter kan skifte leger to ganger i året.

– Legeforeningen vil drøfte overdragelse av praksis i det første møtet vi skal ha i det partssammensatte sentrale samarbeidsutvalget for fastlegeordningen, hvor det sitter representanter for de sentrale aktørene i fastlegeordningen, det vil si Helse- og omsorgsdepartementet, NAV, KS, Sosial- og helsedirektoratet, Oslo kommune og Legeforeningen. Vi ønsker å diskutere hvordan vi kan gjøre informasjonen om fastlegeordningen generelt og især om overdragelse av praksis enda bedre og tydeligere. Vi håper at dette på sikt vil kunne forebygge uheldige mistolkninger som også kan medvirke til å skape unødvendig utrygghet også blant pasientene, sier hun.

God og betydningsfull helsereform

Janbu understreker ellers at det har vært nedlagt betydelige ressurser for å evaluere fastlegeordningen i Helse- og omsorgsdepartementets regi. Hun legger også vekt på at staten, KS, Oslo kommune, Rikstrygdeverket og Legeforeningen i faste møter har drøftet mange sider av ordningen for å utvikle den.

– Konklusjonen på evalueringen er at fastlegeordningen er en god og betydningsfull helsereform som må betegnes som en suksess. Tilfredsheten med allmennlegetjenesten har økt og det kan dokumenteres en rekke samfunnsøkonomiske gevinster med ordningen, sier legepresidenten.

Anbefalte artikler