Les mer om ...

Artikkel

Eldre

Helse- og pleietilbudet til syke eldre er for dårlig, mener leger og sykepleiere som arbeider i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Eldre med demens trenger kontinuitet og individuelt tilpasset hjelp, men dette er vanskelig å gjennomføre, viser en kartlegging i 28 kommuner i ni fylker. Eldre i sykehjem bør aktiviseres og være i bevegelse. Hvordan kan slike grunnleggende behov best ivaretas? Pasienter over 75 år utgjør over 40 % av alle pasienter med akutt hjerteinfarkt, men får mindre omfattende behandling enn yngre pasienter.

Ut på tur!

Demens – behov for et kvalitetsløft

Får eldreomsorgen nok ressurser?

Omsorgstilbud til hjemmeboende personer med demens

Mindre akuttbehandling til eldre med hjerteinfarkt

Hvordan ivareta sykehjemsbeboernes behov for bevegelse?

Oppmerksomhetstrening for bedre helse?

Pasienter som er plaget med stress og kroniske sykdommer og som gjennomgikk et kurs i oppmerksomhetstrening, rapporterte om bedring i livskvalitet og subjektiv helse, i motsetning til en kontrollgruppe som måtte vente på å få delta på kurset. Resultatene fra en randomisert studie fra allmennpraksis tyder på at metoden kan egne seg til bruk i undervisning av pasienter – og helsepersonell.

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer

Lungekreft – for lang ventetid

Operasjon er den viktigste kurative behandlingen ved lungekreft, men ventetiden for operasjon er ofte lengre enn anbefalte retningslinjer. En studie basert på data fra Kreftregisteret viser at 43 % av pasientene som ble operert i perioden 1998 – 2001, ventet mer enn fire uker fra tidspunkt for morfologisk diagnose til operasjon. Nesten en tredel ble operert uten positiv preoperativ biopsi.

Ventetiden for lungekreftoperasjon må ned

Ventetid på operasjon for lungekreft

Lungekreft – mer aktuelt enn noen gang

Treningskontakter

Fysisk aktivitet er nyttig i behandling av psykiske lidelser og rusproblem. Sogn og Fjordane har utviklet et kurstilbud der nesten 300 personer har fått utdanning til å gjøre det lettere for pasienter å fortsette med fysisk aktivitet etter utskrivning fra institusjon.

Treningskontaktar ved rusproblem og psykiske lidingar

Hypermobile ledd og hyperelastiske vev

Ehlers-Danlos’ syndrom skyldes genetiske defekter i kollagen. Viktigste kliniske manifestasjoner er hypermobile ledd og hyperelastisitet og fragilitet av vev, blant annet i hud. Nye diagnostiske kriterier for syndromet og dets ulike subtyper kan gi bedre grunnlag for studier og molekylærgenetisk diagnostikk.

Ehlers-Danlos’ syndrom – diagnostikk og subklassifisering

Anbefalte artikler