Fra møtet 22.6. 2006

Artikkel

Tariffoppgjøret per 1.5. 2006 – KS

Sentralstyret har godkjent meklingsmannens forslag til ny hovedtariffavtale for perioden 1.5. 2006 – 30.4. 2008, endringer i særavtaler og ny hovedavtale for perioden 1.1. 2006 –31.12. 2009 i KS. Forslaget var anbefalt av samtlige organisasjoner, herunder Akademikerne K.

Den nye hovedavtalen innebærer i det vesentlige en forlengelse av den tidligere hovedavtalen i KS med noen endringer.

Tariffoppgjøret per 1.5. 2006 – Oslo kommune

Sentralstyret har godkjent meklingsmannens forslag for tariffrevisjonen 2006, herunder ny overenskomst for perioden 1.5. 2006 til 30.4. 2008 for Oslo kommune. Forslaget ble anbefalt av samtlige forbund i Akademikerne K og var også anbefalt godtatt av øvrige organisasjoner. Forslaget innebærer en økonomisk ramme på 3,93 %, hvorav beløpene i tabellen økes med 2,4 %, men minimum kr 7 500 pr. 1.5. 2006. Det var satt av 0,4 % til sentrale justeringer per 1.5. 2006, og pott til lokale forhandlinger på 1,0 % per 1.8. 2006.

Rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området

Sentralstyret godkjente den fremforhandlete rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området. De viktigste endringene gjelder etablering av en ny modell for oppsigelse av tidsubegrensede avtaler om økonomisk samarbeid mellom kommuner og leger (såkalte § 8.2-avtaler), etablering av hjemmel for nasjonal nemnd for overdragelse av praksis, etablering av regelverk knyttet til veiledning av såkalte EØS-leger og endring av ordlyden mht gruppepraksisers innflytelse i tildelingsprosesser. Videre er det slik at avtalen gjøres gjeldende for to år. Det vanlige har vært at avtalen gjelder for ett år ad gangen.

Prosjekt om allmennmedisin

Sentralstyrets har nedsatt en prosjektgruppe som skal utrede om det er hensiktsmessig å arbeide mot det mål at alle som skal arbeide selvstendig i allmennmedisinsk praksis forutsettes å være spesialist i allmennmedisin eller under utdanning til spesialiteten. Prosjektgruppen har følgende medlemmer: Trond Egil Hansen (Allmennlegeforeningen), Marit Hermansen, Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), Barbro Kvaal, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Yngvild Alvik, Yngre legers forening (Ylf).

Vedtaksprotokoll fra landstyremøtet 2006

Sekretariatet godkjente vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2006. Rapporten er tilgjengelig på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=101681

Oppfølging etter landsstyremøtet 2006

Landsstyremøtet 2006 vedtok at et forslag om navneendring for Den norske lægeforening skulle oversendes sentralstyret for nærmere vurdering. Sentralstyret ønsker ikke å følge opp forslaget. Forslagestilleren vil bli tilskrevet med en redegjørelse om at navnespørsmålet ble nøye vurdert under sentralstyrets innledende arbeid med forberedelsen av forslag til nye lover. I brevet blir det gjort oppmerksom på at dersom han ønsker forslaget realitetsbehandlet i landsstyret, så må lovendringsforslag innsendes fire måneder før ordinært landsstyremøte, slik at saken kan undergis vanlig organisasjonsmessig behandling.

Søknad om opptak av ny spesialforening

Styret i Avhengighetsmedisinsk forening har søkt om opptak som spesialforening i Legeforeningen. Spesialforeningen Norsk Forening for Medisinsk Rusmiddelproblematikk (NFMR) har tildels sammenfallende og overlappende formål med den nystiftede foreningen, men har ikke hatt aktivitet de siste årene. Sentralstyret vedtok at Avhengighetsmedisinsk forening kan godkjennes som spesialforening dersom de fusjonerer med NFMR eller at denne foreningen oppløses og at gjenstående midler overføres til Avhengighetsmedisinsk forening. Sentralstyret vil be foreningen vurdere om foreningens navn er hensiktsmessig.

Skal se på godkjenningsordning

Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Linda Hatleskog (leder), Hege Saltnes, Gard E. Jørgensen, Torstein S. Hansen og Trond Egil Hansen for å utrede nærmere hvilke standpunkter sentralstyret skal ta i forhold til regler for å oppnå de forskjellige lisenser og autorisasjon som lege i Norge. Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i det nåværende, norske systemet og forholdene i andre EØS-/EFTA-land, samt gjensidige, forpliktende internasjonale avtaler på området.

Seminar om risiko for vold mot leger

Allmennlegeforeningen, Praktiserende Spesialisters Landsforening, Norsk overlegeforening og Yngre legers forening er bedt om å oppnevne en representant hver for å delta i en planleggingsgruppe for et internt seminar hvor risikosituasjonen for ulike legegrupper, herunder sykehuslegene, blir satt i fokus.

Nytt medlem i forskningsutvalget

Professor Arne Sandvik, NTNU oppnevnes som nytt medlem av Forskningsutvalget for resten av perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007. Han etterfølger Stein Kåsa som måtte trekke seg fra vervet grunnet stort arbeidspress.

Anbefalte artikler