Velkommen til studentene!

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Legers kunnskap, kompetanse og arbeidsinnsats er ettertraktet på mange arenaer. For den enkelte lege er det en viktig oppgave å danne seg en yrkesplattform med faktakunnskap, legeetikk og visshet om hva man står for

Velkommen til et spennende og engasjerende yrke og til Legeforeningen. Legeyrket gir mange muligheter og er meget variert. Hovedinnholdet i yrket vårt er og vil alltid være, å ivareta menneskers helse. Det kan du gjøre gjennom alt – fra rent teoretisk arbeid og forskning – til klinisk medisin og omsorgsarbeid.

Studietiden er en utfordrende og rik tid. Selv om det er naturlig å bli veldig opptatt av det medisinske faget, er det viktig at du ikke mister kontakten med andre sider av livet under studietiden. Utvikling av vennskap med andre medisinstudenter er viktig, men dyrk også dine fritidsinteresser, ditt samfunnsengasjement, dine «ikke-medisinske» venner – og din familie. Bred livserfaring og kunnskap er viktig for å bli en god lege.

Det er naturlig å være spent på om du kommer til å bli en god lege. Din faktakunnskap kommer på plass. God kommunikasjon og evne til å lytte derimot kreves det erfaring og mer tid før du føler deg trygg på – m.a.o. anvendt kunnskap og hjertelag. Leger lærer raskt å informere om behandlingsvalg, forløp og mulige komplikasjoner. Like betydningsfull er oppgaven med å hjelpe mennesker til å finne livsgnist og mestringsevne – det som gjør at når pasienten går ut av kontoret ditt så tenker hun/han at dette skal jeg få til sammen med legen og mine nærmeste. Vi leger kan ikke alltid helbrede, men vi kan alltid hjelpe og gi omsorg. Det er et viktig budskap.

Som lege må du bruke faktakunnskap og legekunst og menneskekunnskap i god forening. Enhver pasient opplever seg selv som unik. Det er en kunst å kunne få pasienten til å oppleve at det skjønner også du som lege.

Kollegial kontakt er viktig. Som leger er vi vant til dette i faglig sammenheng, men vi er ikke alltid flinke til å ivareta hverandre ellers. Det er viktig å gi positiv feedback. Det gir glede og innsatslyst i jobben. Men også vi gjør feil og det er tøft. Da trengs det kolleger å snakke med for å gjennomarbeide det som ikke ble så bra. Vi har fortsatt en vei å gå for å skape miljøer som ivaretar dette behovet. Saker som forskningsfusk viser at vi trenger åpne diskusjoner om forskningsetikk og miljøer som kan bidra både i gode og vanskelige situasjoner.

Legers kunnskap, kompetanse og arbeidsinnsats er ettertraktet på mange arenaer. For hver enkelt av oss blir det en viktig oppgave å danne seg en yrkesplattform med faktakunnskap, legeetikk og visshet om hva du står for. Det er lett å falle for fristelsen til å strebe etter det eksellente. Ikke glem at det å være god som oftest er det beste.

På noen læresteder finnes en mentorordning hvor erfarne leger har regelmessig kontakt med hver sin gruppe studenter for å bidra med innsikt i hva det vil si å være lege. Tanken er å utfylle den kunnskap man får gjennom studiet slik at studentene skal være mer forberedt på livet som lege gjennom denne uformelle kontakten. Er du interessert i å delta i en slik gruppe så ta kontakt med Legeforeningens avdeling i fylket eller Norsk medisinstudentforening (Nmf) der du studerer.

Legeforeningen har en egen studentavdeling – Norsk medisinstudentforening. Kontakt med denne vil kunne gi deg nyttig informasjon om hvilke muligheter og rettigheter du har som medlem av Legeforeningen. Legeforeningen er langt mer enn en ren fagforening. Vi ivaretar faget særlig gjennom spesialforeningene/fagmedisinske foreninger. Dette er en vesentlig bakgrunn for vårt engasjement i helsepolitikken, utviklingen av helsetjenesten og samfunnets interesse for Legeforeningens medvirkning på mange arenaer. Tidsskriftet og nettsidene er betydningsfulle for faglig oppdatering og informasjonskilde om det som skjer i foreningen og i helse-Norge. Legeforeningen ivaretar og utvikler også videre- og etterutdanningen, og har stor oppmerksomhet mot grunnutdanning og turnustjeneste. Vi har et eget forskningsinstitutt. Som fagforening forhandler foreningen inntekt, arbeider for gode arbeidsforhold og har oppmerksomhet rettet mot kvalitet i helsetjenesten. Jurister og andre fagfolk i sekretariatet bistår medlemmene med mange forskjelligartede problemer. I hvert fylke finnes en lege for lege-ordning og en støttelegeordning hvor erfarne leger stiller opp for kolleger som er kommet i en situasjon hvor de trenger noen å snakke med. Disse legene kan også studenter ta kontakt med ved behov.

Allerede som studentmedlem kan du nyte godt av mange medlemsfordeler. Du får tilbud om kurs og møter, forsikringsordninger, rettshjelp og rabattordninger på bøker, datautstyr, telefon og reiser. En oversikt finner du på Nmfs nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=4987

Det er viktig at alle studenter og leger engasjerer seg for fellesskapet i en periode. Mange har fått en ekstra god start på karrieren og sin personlige utvikling ved å engasjere seg som tillitsvalgt allerede som student. Du får opplæring i tillitsvalgtarbeidet. Kanskje like viktig er det samhold og kontaktnett som medlemskap og tillitsvalgtarbeid kan gi deg og som du kan bygge videre på som ferdig lege.

Jeg vil få ønske alle studenter velkommen til Legeforeningen og hjertelig velkommen som fremtidige kolleger. Er du i Oslo sentrum – kom innom for lunsj i huset vårt – Legenes hus i Akersgaten 2.

Anbefalte artikler