Mener sykehus brøt etiske regler

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har handlet i strid med etiske regler for leger, mener Rådet for legeetikk.

Faksimile av nyhetsinnslaget. Foto TV2

UNN får refs i forbindelse med at sykehuset mottok refusjon fra Rikstrygdeverket og helseforetakene for HPV-analyser av humant papillomavirus (HPV). Analysene ble utført av NorChip, produsenten av testen. UNN satt igjen med mellomlegget som utgjorde flere titalls millioner kroner i løpet av få år. Trond Markestad, leder av Rådet for legeetikk, understreker at man som lege har et klart ansvar for ikke å utnytte svakheter i takstsystemet til egen eller institusjonens vinning.

UNNs praksis har ikke blitt vurdert å være lovstridig av sentrale myndigheter, men Markestad uttalte da rådets avgjørelse ble omtalt i TV 2-nyhetene, at det moralske ansvaret går lenger enn det juridiske.

Urimelig proporsjon

I rådets uttalelse heter det: «Det er på det rene at UNN har tjent flere titalls millioner kroner i løpet av få år for en relativt beskjeden innsats i form av administrasjon, rådgivning og kvalitetskontroll i forbindelse med denne analysevirksomheten. Etter Rådet for legeetikks oppfatning har dette hatt en urimelig proporsjon, og rådet mener at UNN har handlet i strid med Etiske regler, Kapittel I, paragraf 12».

I den aktuelle paragrafen heter det at leger skal ta tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi og ikke bruke unødige eller overflødig kostbare metoder. De skal heller ikke inngå forbindelse med farmasøytisk industri eller leverandører av medisinsk utstyr som kan føre til at tilliten til legens faglige vurderinger svekkes. Til slutt i paragrafen heter det at legen må bidra til at medisinske ressurser fordeles i henhold til allmenne etiske normer.

Rådet har notert seg at takstene etter den aktuelle perioden er endret, og at UNN har avsluttet sitt samarbeid om HPV-testing med NorChip.

Faglig ansvar

Det var et Dokument 2-program på TV 2 i fjor høst som viste praksisen til sykehuset. Rådet for legeetikk tok opp saken på eget initiativ. Norsk gynekologisk forening har stilt spørsmål ved bruken av den aktuelle HPV-testen og har også advart mot villscreening, som i tillegg til å være kostbart kan føre til unødvendige inngrep og engstelse hos kvinnen. Foreningen får i uttalelsen fra rådet ros for å ha tatt et klart faglig standpunkt og påpekt uheldige sider ved denne typen screening.

– Leger har gjennom sine faglige organer et ansvar for at undersøkelser er godt faglig begrunnet. Med knappheten på ressurser fremover vil de fagmedisinske foreningene få en viktig plass når det gjelder å gi råd om prioriteringer i helsevesenet til de besluttende myndigheter, sier Markestad.

Anbefalte artikler