Vanskelig å endre klinisk praksis

Artikkel

Gapet mellom anbefalt og faktisk forskrivning av tiazider i allmennpraksis blir mindre med tett oppfølging. Men det viser seg svært vanskelig å endre legers kliniske praksis.

Forskere ved Kunnskapssenteret står bak et forskningsprosjekt de har kalt RaPP (Rational Prescribing in Primary care), om medikamentell primærforebygging av hjerte- og karsykdom i allmennpraksis. I studien, som nylig ble publisert i PLoS Medicine, ble drøyt 500 leger ved 146 norske legekontorer inkludert. Halvparten fikk retningslinjene presentert og ble i tillegg fulgt opp aktivt, mens en kontrollgruppe ble fremlagt retningslinjene uten å bli fulgt opp på noen måte.

I kontrollgruppen økte forskrivningen av tiazider fra 8,8 % til 11 %, mens legene som fikk tettere oppfølging økte forskrivningen fra 5,8 % til 17,3 %. Det var likevel et stort flertall, 83 %, av pasientene i intervensjonsgruppen som fremdeles ikke fikk anbefalt behandling. Heller ikke når det gjaldt beregning av risiko og oppnåelse av behandlingsmål fant forfatterne effekt av tiltaket.

– Vi er litt overrasket over at det viste seg å være så vanskelig å oppnå forbedringer når det gjaldt beregning av risiko og oppnåelse av behandlingsmål, sier førsteforfatter Atle Fretheim.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10970

Anbefalte artikler