Ruspasienter – holdningsendring i emning?

Landsstyremøtet 2006
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – This is our guy! Med disse ordene gav psykiater Øyvind Watne uttrykk for at han, og psykiatrien, tar ansvar for pasienter med ruslidelser.

  Legeforeningen høstet rosende ord fra landsmøtedelegatene for å ha satt søkelyset på behandling av ruspasienter i statusrapporten om rus(1, 2). Rapporten ble presentert av Per Føyn fra Legeforeningens rusmiddelpolitiske utvalg, som redegjorde for hovedpunktene i rapportens rekke av tiltak: økt tilgjengelighet, faglig løft, flere fagfolk og forebygging.

  – Kanskje det aller viktigste er å få kunnskapsbasert behandling inn i rusfeltet. Det er stort behov for forskning, og den må være praksisnær og anvendelig i klinisk hverdag, sa Føyn.

  Rapporten slår videre fast at det er altfor få leger i rusfeltet. – Det må opprettes flere stillinger for leger, og vi må gjennom ulike tiltak gjøre det attraktivt for leger å søke seg til feltet. Det gjelder også sykepleiere – uten sykepleiere ved sin side, er leger lite verdt, mente Føyn. Samtidig minnet han om at den helsefaglige tilknytningen som rusbehandling fikk med rusreformen, ikke må gå på bekostning av gode, velfungerende sosialpedagogiske tiltak.

  Føyn appellerte også til at leger flest må endre innstilling til ruspasienter, og fikk støtte for dette i forsamlingen. – Det blir en utfordring i tiden fremover å ta et oppgjør med egne holdninger og motivere oss selv for å arbeide med denne pasientgruppen, sa allmennlege Ole Johan Bakke, Vestfold lægeforening, blant annet. Alkohol og forebyggingsarbeid vies stor plass i statusrapporten. Alkoholkonsum utgjør omlag 90 % av rusmiddelforbruket i Norge. I snitt drikker voksne nordmenn 6 liter ren alkohol årlig. I følge WHO bidro alkoholbruk til 4 % av sykdomsbyrden i verden i 2000 – i den vestlige del av verden er tallet 9 %. – Omfanget av alkoholskader er undervurdert i befolkningen. Alkohol må få økt oppmerksomhet i helsepolitisk debatt, mente Føyn. I rapporten tar Legeforeningen til orde for at norske myndigheter opprettholder en restriktiv rusmiddelpolitikk. Flere i forsamlingen manet også leger selv til å foregå som gode eksempler, blant annet ved å begrense alkoholinntak på arrangementer i Legeforeningens regi.

  Landsstyret samlet seg om en resolusjon som setter søkelys på alkohol som vårt største rusmiddelproblem, og utfordrer myndigheter og arbeidslivets aktører til styrke arbeidet for å redusere alkoholforbruk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media