Siste generalforsamling i Aplf

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fastlegeordningen, bemanningsnormer, legevaktorganisering, allmennmedisinsk forskning og ny allmennlegeforening var blant temaene Aplfs leder tok opp i sin siste tale.

  Jan Emil Kristoffersen og Gisle Roksund er strålende fornøyd med signalene fra regjeringen. Foto Ellen Juul Andersen
  Jan Emil Kristoffersen og Gisle Roksund er strålende fornøyd med signalene fra regjeringen. Foto Ellen Juul Andersen

  Jan Emil Kristoffersen sa at fastlegens koordinatorrolle utsettes for press fra mange hold. – Ønsker om direkte henvisninger til organspesialist fra jordmødre og helsesøstre, sykmeldingsrett for kiropraktorer og manuelle terapeuter uten tydelig faglig begrunnelse, og ønsker om sykmeldingsrett for psykologer og jordmødre, er eksempler på dette, sa han.

  Han avla også legebemanningen i sykehjem en visitt. – Da Stortinget gjorde vedtak om at minstenormer for legedekning måtte fastsettes, knyttet det seg store forhåpninger til dette hos allmennlegene. Det viste seg imidlertid at Sosial- og helsedirektoratet valgte å lansere et system for prosessnormer i sin veileder «Normering av legetjenester i sykehjem» som ble offentliggjort i oktober 2005, sa han. – Aplf har gitt tydelig uttrykk for at prosessnormmodellen ikke er tjenlig for å nå målet om bedre legetjenester i sykehjem, og har stilt seg undrende til at et så tydelig oppdrag fra Stortinget nærmest er blitt sabotert av statsforvaltningen. Vi er kjent med at departementet har hørt vår bekymring og på ny arbeider med saken, sa han.

  Manglende analyser

  Manglende analyser

  – Når det gjelder legevaktorganiseringen har det vært problematisk å finne modeller for å beregne omfordeling av midler fra Folketrygden til kommunene, og særlig de helt nødvendige bakvaktsordningene i randkommuner har vist seg vanskelig å få etablert pga. antatt betydelige netto kostnader som påløper kommunene, fremholdt lederen.

  – Det er et paradoks at bevilgende myndigheter ikke kan samle seg til å etablere en nasjonal standard for allmennlegevakt hvor de totale samfunnsmessige kostnader høyst sannsynlig er beskjedne eller endog muligens negative, mens man øker den finansielle innsatsen i foretakshelsetjenesten hvert eneste år med et beløp omtrent svarende til de totale offentlige årlige kostnader for allmennlegetjenester. Etter vår oppfatning ligger det under en manglende analyse og drøfting av hvordan nivåene i helsetjenesten bør utvikle seg i dimensjon og oppgavetilfang for å oppnå best mulige helsetjenester innenfor en begrenset totalramme, fremholdt Kristoffersen.

  Allmennmedisinsk forskning

  Allmennmedisinsk forskning

  Et romertallsvedtak i Stortingets forrige periode om Allmennmedisinsk forskning forplikter også en ny regjering. Legeforeningen og de allmennmedisinske forskningsmiljøene har vært i kontakt med både Sosial- og helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet i saken og gitt uttrykk for utålmodighet. – Aplf forventer at det allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2006 bevilges midler til dette, sa han.

  En viktig prinsipiell sak er det inntektspolitiske strategiutvalget i Aplf-PSL (Praktiserende Spesialisters Landsforening) hvor det nå er tydelig slått fast at en spesialist er en spesialist og at allmennmedisinen har fått fulle rettigheter som en fullverdig og fortjenstfull spesialitet også i den økonomiske del av vår verden. Kristoffersen mente at Aplf og PSL har samlet seg om et klokt og fremtidsrettet resultat som vil være førende for Legeforeningens forhandlingsarbeid i privat sektor i fremtiden og som vil styrke samarbeidet mellom PSL og APlf basert på en felles erkjennelse av likeverdighet. Dette betyr ikke at inntektsforholdene for leger under utdanning og allmennleger som ikke er spesialister, er glemt, sa han.

  Ny faglig forening

  Ny faglig forening

  – Vi inviterer i dag generalforsamlingen til å gjøre historiske vedtak som vil fase ut vårt fagutvalg ved at man samler fagutviklingskreftene fra Aplf og NSAM i en ny allmennmedisinsk faglig forening. Aplfs fagutvalg har levert fagutvikling i 68 år, fra stiftelsen av Aplf og til i dag. Fagutvalget skal fungere ut året. Med dagens svært omfattende utfordringer må vi samle de allmennmedisinske fagutviklingskreftene i én organisasjon, og fag og faglig forening må samarbeide til beste for allmennmedisinen, sa den avtroppende lederen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media