Ønsker mer pasientinformasjon

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Leger ønsker at Rikstrygdeverket informerer pasientene mer om medisiner på blå resept, mens elektronisk innsending av journal ikke er så viktig.

Rikstrygdeverket foreslo i en ny undersøkelse åtte forbedringstiltak for kontrollordningen av blåreseptforskriving, og ønsket å vite hvilke av disse leger la mest vekt på. Legene prioriterte informasjonsbrosjyre mot pasienter som det viktigste tiltaket. Deretter rangerte de resultatbrev med mer utfyllende kontrollresultater, samt brosjyre til legene om riktig forskrivningspraksis som de nest viktigste tiltakene. Elektronisk innsending av journaler og elektronisk mottak av kontrollresultater var det langt færre som la vekt på. I alt 217 leger besvarte nettundersøkelsen fra etaten, og man antar at det er flest spesialister i allmennmedisin blant dem.

Helen Moltu Christensen, seksjonsleder for legemiddel- og tannhelseseksjonen i Rikstrygdeverket, sier at svarene fra legene var omtrent som forventet.

– Vi har nå satt ned en gruppe som skal jobbe med resultatene og se hva vi er i stand til å tilby av tiltak. Vi satser på å gjennomføre noe av dette allerede i 2. kvartal, sier hun.

Tre av fire leger sa seg i undersøkelsen delvis enig eller helt enig i påstanden om at dagens regelverk vanskeliggjør korrekt forskrivning på blå resept. Halvparten av dem som svarte, sa at de hadde blitt kontrollert av Rikstrygdeverket.

Legene hadde også anledning til å gi innspill i fritekst. Flere mente at spesialistutredning på flere av vilkårene ikke er hensiktsmessig, og at det er vanskelig å vurdere varighetskravet ved for eksempel allergi eller migrene. Noen foreslo en enklere ordning med at all medisin kan refunderes når en har kommet over et visst beløp.

Det er unødvendig og lite hensiktsmessig at Rikstrygdeverket henter inn journaler, mente en del av legene. De pekte på at brev med kontrollspørsmål og supplerende uttalelse fra lege kunne gjort samme nytte.

Helen Moltu Christensen sier det ikke er hensiktsmessig med brev, siden legene allerede har gitt opplysningene på resepten. Hensikten er at Rikstrygdeverket skal sjekke at den er riktig, og da trenger vi journalene, sier hun, men ser likevel for seg at andre løsninger kan brukes i fremtiden.

Anbefalte artikler