Forhandlinger – vårens vakreste eventyr?

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Mai er en spesielt travel måned for Legeforeningen med landsstyremøte, diverse årsmøter og generalforsamlinger. I tillegg gjennomføres de fleste forhandlingsforløp i denne perioden

Sykehuslegenes lønn reguleres i avtale mellom Akademikerne og NAVO. I avtalen har legene et eget sentralt avtalenivå (A2) hvor minstelønnssatsene står. I tillegg forhandles lønn lokalt på det enkelte foretak. De sentralt avtalte minstelønnssatsene er særlig viktig for turnusleger og leger i spesialisering. Disse gruppene har liten forhandlingsstyrke lokalt. Gode lønnssystemer er viktig for å støtte opp under gode utdanningssystemer for fremtidens spesialister innenfor det offentlige helsevesen. Det har vært vanskelig å forhandle frem justeringer av minstelønnssatsene som derfor ikke har vært endret siden 2002 – 03.

Alle forbundene innen Akademikerne ønsket i år en rask gjennomføring av mellomoppgjøret. Årets mellomoppgjør ble imidlertid forsinket hovedsakelig pga. forhold hos NAVO.

Forbundene fremmet et samlet sentralt krav om sentral justering av minstelønnssatsene for legene og ellers lokale forhandlinger for alle. Kravet om justeringen av satsene ble beregnet til 1,38 % av legenes lønnsmasse (dvs. svært moderat). Partene ble i forbindelse med meklingen enige om at dette er en korrekt beregning. Innfrielse av kravet ville medføre at de som ikke hadde fått noen lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger de seinere årene, ville få et løft.

Det ble brudd i forhandlingene mellom Akademikerne Helse og NAVO 8. mai. Bruddet kom på bakgrunn av NAVOs avvisning av Akademikernes krav om justering av sentrale minstelønnssatser. Budskapet fra NAVO var klart – det var utelukket å forhandle om sentrale tillegg til legene, all økonomi skulle forhandles lokalt. Sentrale justeringer var også blitt avvist i forrige hovedoppgjør, men det ble den gang skapt klare forventinger gjennom avtaler inngått underveis, hvor partene var enige om at man i årets mellomoppgjør skulle forhandle også sentralt for legene.

Fredag 2. juni aksepterte partene – sju timer på overtid – riksmeklingsmannens skisse om mellomoppgjøret. Det ble i meklingen fastsatt at all økonomi for legene skulle legges sentralt gjennom et kronetillegg som skal inngå i basislønn per 1.5. 2006, og som kommer i tillegg til nåværende lønn. Alle overleger får et tillegg på kr 18 000 og alle turnusleger og leger i spesialisering får et tillegg på kr 19 000. Tillegget videreføres for alle ved bl.a. kategoriopprykk. Doktorgradstillegget økes med kr 5 000.

Partene er enige om at nevnte tillegg skal legges inn i minstelønnssatsene i A2 ved høstens hovedoppgjør. Det er videre avtalt en sikringsbestemmelse som gjør at ingen skal gå ned i lønn som følge av denne omleggingen.

De øvrige Akademikergruppene skal nå forhandle lokalt, slik de ønsket. Det er beklagelig at disse forhandlingene fikk en utsatt avslutningsfrist til 31.8. 2006, selv om oppstart var 17. juni.

For å sikre et effektivt forløp av hovedoppgjøret til høsten, ble Akademikerne Helse og NAVO forpliktet til sammen å utarbeide en fremdriftsplan, og fikk en viss forpliktelse til å gjøre hovedoppgjøret ferdig til nyttår.

Akademikerne og Legeforeningen har siden høsten 2005 på flere måter arbeidet for å oppnå en bedre dialog med forhandlingsmotparten. Det er store utfordringer knyttet til å skape et bedre klima – noe som er nødvendig for å utvikle sykehustjenesten i riktig retning. Et tett og godt samarbeid mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden vil danne grunnlaget for omstillinger som kan bidra til bedre pasientbehandling gjennom høyere kvalitet, god prioritering og gode arbeidsforhold.

På denne bakgrunn har vi reist spørsmålet om sykehusene er tjent med å ha det forhandlingssystemet vi har i dag, eller om det er forvaltningen av systemet som ikke fungerer. Systemet er vurdert i et partssammensatt utvalg mellom NAVO og Akademikerne Helse nedsatt av riksmeklingsmannen i fjor høst. Akademikernes representanter i utvalget laget en rapport der man påpeker de ulike utfordringene, og kommer med forslag til tiltak. Rapporten er lagt ut på Akademikernes Internettside: www.akademikerne.no og på Legeforeningens Internett-side: www.legeforeningen.no/index.gan?id=100432 NAVO ønsket ikke en felles rapport fra utvalgsarbeidet. Sykehuseierne inviteres herved til en dialog om dagens forhandlingssystem fungerer etter intensjonene.

Jeg vil takke tillitsvalgte i Legeforeningen og ansatte i sekretariatet, som har arbeidet målrettet med de utfordringer vi har hatt og som har bidratt til å få oppgjøret i havn med et godt akseptabelt resultat. Jeg vil særlig få takke Overlegeforeningen og Yngre legers forening for at de har samarbeidet utmerket omkring forhandlingene. Vi står samlet – det gir styrke. Vi har et utmerket samarbeid i Akademikerne Helse som fortjener stor takk.

Forhandlingene med KS om ny rammeavtale for fastlegeordningen er avsluttet. Forhandlinger om denne avtalen ble i fjor brutt av KS, bl.a. pga. uenigheter omkring tvisteløsninger og mulighet for oppsigelse av økonomiske avtaler. Forhandlings- og helserettsavdelingen hadde gjort et solid forhåndsarbeid som var viktig for at vi nå har fått en avtale som ivaretar disse elementene godt. Rammeavtalen for fastlegeordningen med Oslo kommune er prolongert uten endringer. Forhandlingene om særavtaler med hhv. Oslo kommune og KS vil skje seinere i juni.

Forhandlingene med staten om Normaltariffen er i gang. Legeforeningen og staten er enige om en økonomisk ramme for Normaltariffen på totalt 4,6 % (5,2 % med fratrekk på 0,6 % for overheng). Forhandlingene om fordelingen startet 7. juni.

Det har vært en gode prosesser både mellom partene og innad i egne delegasjoner.

Anbefalte artikler