Avtale om obligatorisk tjenestepensjon med Vital Forsikring

Einar Espolin Johnson Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon med Vital Forsikring. Avtalen innebærer at leger som har arbeidstakere i sin virksomhet kan tegne innskuddspensjonsavtale til vilkår som er avtalt mellom Akademikerne og Vital Forsikring.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (1) pålegger alle virksomheter som omfattes av loven, å tegne pensjonsforsikring for sine ansatte innen utløpet av 2006. Pensjonsordningen må ha virkning senest fra 1.7. 2006.

Loven gjelder for foretak som har a) minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % av full stilling eller mer, b) minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 % eller mer av full stilling, eller c) personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Alle som oppfyller kriteriene i loven må ha en ytelsesbasert pensjonsordning i henhold til foretakspensjonsloven (1) eller en innskuddsbasert pensjonsordning i henhold til innskuddspensjonsloven (1). Ytelsesbasert pensjonsordning kjennetegnes ved at premien følger av den ytelsen bedriften har fastsatt. Innskuddsbasert pensjonsordning er motsatt – ytelsen følger av det innskuddsbeløpet bedriften har fastsatt. Innskuddspensjon gir bedriften best forutsigbarhet mht. kostnader, og vil ventelig være dominerende.

Skattemessige forhold

Pensjonsordning opprettet i medhold av lov om obligatorisk tjenestepensjon er en skattefavorisert pensjonsordning. Bedriften får fradrag for innbetalt premien, og premiebeløpet er for arbeidstakeren fritatt for inntektsbeskatning. Arbeidstakeren får i tillegg inntektsfradrag for egen innbetalt premie til pensjonsordningen. Dette fradraget kommer i tillegg til fradrag for premie betalt til individuelle pensjonsavtaler, et fradrag som for øvrig er foreslått fjernet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2006. Pensjonen som utbetales beskattes som øvrige pensjonsinntekter. Det skal betales arbeidsgiveravgift av premie betalt av arbeidsgiver. Det er verken formuesskatt eller skatt på avkastningen av pensjonskapitalen.

Særskilte forhold for leger

Pensjoner i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) samordnes med tjenestepensjoner. Pensjoner utbetalt fra tjenestepensjonsordning vil følgelig føre til et tilsvarende fradrag i SOP. Det aktualiserer spørsmålet om adgangen til ikke å være del av tjenestepensjonsordning. I mindre virksomheter vil det kunne oppstå tvil både om plikten og adgangen til å tegne tjenestepensjonsordning.

Innehaver i et enkeltpersonforetak kan velge å stå utenfor pensjonsordningen. Leger som driver sin praksis slik vil følgelig unngå SOPs samordning. Leger som er ansatt i privat virksomhet må delta i bedriftens pensjonsordning. Det er imidlertid ikke helt på det rene om en som er ansatt i sin egen heleide virksomhet i kraft av å være innehaver, kan reservere seg fra å være med i pensjonsordningen.

Dersom legen velger å stå utenfor tjenestepensjonsordningen, vil det kunne føre til at plikten, og muligheten, til å ha tjenestepensjonsordning for ansatte bortfaller. Pensjonsordning kan nemlig ikke opprettes med mindre pensjonsordningen vil inneholde minst en ansatt i 75 % stilling eller minst to årsverk blant ansatte med stillingsandel over 20 %. Har legen f.eks. tre ansatte i 50 % stilling, og selv ikke deltar i ordningen, kan det heller ikke opprettes tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon for de tre ansatte.

Fastleger eller legespesialister med avtale om driftstilskudd som har sykepleiere ansatt i sin virksomhet, er lovpålagt å ha sykepleierne innmeldt i pensjonsordning for sykepleiere i KLP. På grunn av utilstrekkelighet i lovverket er likevel ikke sykepleierne unntatt fra pliktmessig medlemskap i bedriftens tjenestepensjonsordning. Det vil ventelig skje endringer i regelverket som retter opp dette. For de som har sykepleiere ansatt, kan det følgelig være hensiktsmessig å avvente tegning av tjenestepensjonsordning til regelverket er mer fullstendig.

Avtale med Vital Forsikring

Avtalen med Vital Forsikring er en avtale om innskuddspensjon, der arbeidsgiveren kan avtale et innskudd til de ansattes alderspensjon på to eller fire prosent av lønn mellom 1G og 12 G (G = 60 699). Innskuddene står på den ansattes pensjonskonto frem til pensjonsalder, og utbetales deretter som en månedlig alderspensjon fra fylte 67 år.

Hver enkelt ansatt bestemmer selv investeringsprofilen for sine innskudd, avhengig av hvor stor risiko man er villig til å ta. Det er tre valg hhv. med 30 %, 50 % eller 80 % aksjer. Det er valgt en startprofil på 50 % aksjer. For medlemmer med under 10 år igjen til pensjonsalder, vil det automatisk bli en nedvekting av risikoen til en aksjeandel på 10 %. De ansatte må selv aktivt melde fra sitt ønske om annen aksjeandel enn den som er valgt.

I tillegg til premien til selve alderspensjonen må bedriften dekke administrasjonskostnader og kostnader til såkalt innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet. Administrasjonskostnaden utgjør i Akademikeravtalen 30 kroner per medlem og en forvaltningskostnad (0,8 % av kapital plassert i aksjer og 0,3 % av kapital plassert i rentepapirer). Fra 2007 innføres innskuddsfritak ved uførhet. Det innebærer at bedriften slipper å betale premie for ansatte som har blitt arbeidsuføre.

Akademikerpensjon kan bestilles slik:

  1. Elektronisk via Vital Akademikerpensjon på følgende web-side: www.vital.no/bedrift/akademiker/Velkommen_til_akademikernes_side.html

  2. Medlemsrådgiveren på tlf. 04700, valg 3

  3. Vitals OTP-telefon 815 35 000,

  4. e-post til følgende adresse: tjenestepensjon@vital.no

Anbefalte artikler