Effektiv gjennomgang av pediatrisk gastroenterologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Huang, Jeannie

  Walker, W. Allan

  Review of pediatric gastrointestinal disease and nutrition

  293 s, tab, ill. London: BC Decker, 2005. Pris NOK 405

  ISBN 1- 55009- 300 -2

  Denne boken er opprinnelig tenkt som et supplement til det nylig oppdaterte oppslagsverket Pediatric gastrointestinal disease på hele 2 000 sider (1). Imidlertid, som det også med rette hevdes i forordet, fungerer boken i tillegg som en selvstendig innføring i fagfeltet.

  Stoffet er oppdelt i følgende fem hovedkapitler. I det første, Physiology and Pathophysiology, er det bare valgt ut noen få, men viktige områder, inklusive motilitetsforstyrrelser og medikament- og strålingsutløst tarmskade. Dette er eksempler på at boken tar opp klinisk viktige temaer som tidligere gjerne har vært svakt representert i lærebokstoff i pediatrisk gastroenterologi. I neste kapittel gjøres med utgangspunkt i de vanligste kliniske symptomer en gjennomgang av sykdommer med vekt på patogenese og differensialdiagnoser. Tredje kapittel utgjør hoveddelen av boken, med systematisk gjennomgang av sykdommer i hvert enkelt avsnitt av gastrointestinalkanalen, inklusive lever, galleveier og pancreas. Dette er en lett tilgjengelig og samtidig imponerende innholdsrik oversikt over patofysiologi, differensialdiagnoser, diagnostikk og behandling. Diagnostikk- og behandlingsavsnittene gir god oversikt, men er av og til noe knapp på detaljene som man kan vente av en såpass komprimert bok. Kapitlet om forskningsmetode er på knapt 3,5 sider og fungerer nok best som en oppfriskning av stoff man lettere får et forhold til via andre kilder. Til slutt kommer kapitlet Nutritional principels of therapy. Det er noe snaut med kun 12 sider om et så viktig felt i pediatrisk gastroenterologi.

  Forfatterne synes avgjort å ha kommet meget godt ut av et nødvendigvis vanskelig prioriteringsarbeid, selv om et eget kapittel om undersøkelsesprosedyrer samt litteraturhenvisninger og en indeks savnes. Boken er velskrevet og oversiktlig, samtidig som den er imponerende innholdsrik på et begrenset sidetall. Den er rikt utstyrt med tabeller og illustrasjoner og har stimulerende spørsmål-og-svar-avsnitt knyttet til de forskjellige temaene. Selv om det finnes noe overlapping mellom hovedkapitlene, virker ikke dette som en pedagogisk ulempe. Spesielt godt illustreres hvordan dette fagfeltet er sammenvevd med andre, ikke minst mikrobiologi og immunologi, fagfelt som er ypperlig representert på relevante steder i teksten. Således skulle boken kunne motvirke faglig kikkertsyn, og den gir åpenbart praktisk klinisk tenkning høy prioritet. Hovedinntrykket er altså meget positivt, og boken anbefales varmt som et unikt tilskudd til faglitteraturen på et sentralt felt innenfor pediatrien. Den representerer et meget nyttig verktøy under utdanning i gastroenterologi på seksjonerte barneavdelinger, men også som verdifullt supplement under utdanning i generell pediatri samt i en travel klinisk hverdag også for mer erfarne barneleger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media