Nødvendig å styrke arbeidsmedisinen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Det var et godt møte med statsråd og statssekretær om styrking av arbeidsmedisinen, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Foto Ellen Juul Andersen

– LO, NHO og Legeforeningen møtte en positiv statsråd, sier legepresidenten om møtet med helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og statssekretær Jan Erik Støstad fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet onsdag 19.4. 2006.

– Statsråden sa hun hadde en felles sak med oss når vi ønsker å styrke arbeidsmedisinen. Fra Legeforeningens side tok vi opp hvordan vi kan sikre de arbeidsmedisinske avdelingenes eksistens og videreutvikling, hvordan vi kan sikre at det utdannes et tilstrekkelig antall arbeidsmedisinere og sikre tilgang til tilstrekkelige forskningsmidler til arbeidsmedisinsk forskning etter at Norges forskningsråds program for Arbeid og helse, ble nedlagt, sier hun.

– Jeg er veldig glad for statsrådens positive holdning og forståelse for de problemstillinger som vi tok opp, sier Torunn Janbu. – Hun var opptatt av forebyggende medisin og så sammenhengen mellom en velfungerende bedriftshelsetjeneste, arbeidsmedisinske avdelinger og arbeidet med et inkluderende arbeidsliv, som en viktig del for å lykkes med IA-arbeidet, forteller Janbu.

Fra Legeforeningens side orienterte man om at det er et for lavt antall utdanningsstillinger (11 ordinære) for å sikre tilstrekkelig tilgang av spesialister. I bedriftshelsetjenesten er i dag kun 34 % av årsverkene besatt av spesialister. Det er 34 leger under spesialisering til spesialiteten arbeidsmedisin. Spesialiteten arbeidsmedisin sliter med for få utdanningsstillinger ved institusjonene. Antall utdanningsstilinger må derfor økes.

Ved de regionale arbeids- og miljømedisinske avdelingene er det stort sett én til to utdanningsstillinger og én til to overleger (leder inkludert). Dette er for lite – også for å kunne fungere som et sted bedriftsleger og også fastleger kan henvende seg for arbeidsmedisinsk kompetanse.

I tillegg til å diskutere de ovennevnte problemstillinger, ble også kvalitetskrav til bedriftshelsetjeneste diskutert under møtet. Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) hadde gjort en flott jobb for å få dette temaet belyst på en så god måte.

Anbefalte artikler