Vil liberalisere bioteknologiloven

Artikkel

Regjeringen går inn for å tillate forskning på overtallige befruktede egg, og åpner for preimplantasjonsdiagnostikk ved alvorlige arvelige sykdommer.

Regjeringen vil også tillate vevstypetesting i forbindelse med preimplantasjonsdiagnostikk. Forslagene til endringer i bioteknologiloven er sendt ut på høring.

Forskning på befruktede egg skal ifølge forslaget kun være mulig på egg som er blitt overtallige i forbindelse med assistert befruktning. Formålet må være å utvikle metoder for assistert befruktning og genetiske undersøkelser av befruktede egg, og å finne behandling for alvorlige sykdommer som Parkinsons sykdom, multippel sklerose, ryggmargsskader og kreft.

Preimplantasjonsdiagnostikk forutsetter at paret det gjelder gjennomfører in vitro-fertilisering, selv om de i utgangspunktet er befruktningsdyktige. Formålet må være å hindre at foreldre som er bærere av en alvorlig arvelig sykdom overfører denne til barna sine.

Testing av vevstype i forbindelse med slik diagnostikk åpner for at foreldre kan få et nytt barn med samme vevstype som en alvorlig syk søster eller bror, slik som i Mehmet-saken.

Det er stor uenighet innad i regjeringspartiene om detaljene i lovforslaget.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10649

Anbefalte artikler