Notiser

Artikkel

– Ingen fordel med ulike bryster

Kvinner med ulik størrelse på brystene kan ha økt risiko for brystkreft. I en studie publisert i Breast Cancer Research sammenliknet forskere brystene til 500 kvinner som var til mammografiundersøkelse i perioden 1979 – 86, hvorav halvparten av kvinnene i ettertid ble rammet av brystkreft og den andre halvparten forble friske. Ut fra mammogrammer ble bryststørrelsen på alle kvinnene målt. Forskerne fant at den størrelsesmessige forskjellen mellom brystene var størst blant de som senere utviklet brystkreft enn blant de andre kvinnene. Det viste seg at asymmetriske bryster var en signifikant uavhengig prediktor for brystkreft, i likhet med bl.a. høyde, hereditet og alder ved menarke og menopause.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10592

Flere får kreft, og flere overlever

Nærmere 25 000 nordmenn fikk diagnosen kreft i 2004. Det er over 1 000 flere enn året før, ifølge Kreftregisterets rapport Kreft i Norge 2004. Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn, og rammet 3 818 menn i 2004. Den årlige forekomsten har økt med over 1 000 tilfeller de siste to årene. Ifølge Kreftregisteret skyldes dette trolig økt diagnostisk aktivitet, blant annet at flere tar PSA-test. Brystkreft rammet 2 754 kvinner i 2004 og er fremdeles den hyppigste kreftformen blant kvinner. Samtidig registreres det historisk få tilfeller av livmorhalskreft. 61 % av kvinnelige og 54 % av mannlige kreftpasienter er i live fem år etter at diagnose er stilt. Dermed er sjansen for å overleve kreft nesten dobbelt så stor som for 40 år siden.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10633

Store helseforskjeller blant kvinner i EU

Helsetilstanden til kvinner i EU-land varierer sterkt mellom medlemslandene, viser en rapport utgitt av European Institute of Women’s Health (EIWH). Gjennomsnittlig levealder for kvinner i EU-landene er 81 år, men levealderen i de nye medlemslandene Estland, Latvia, Litauen, Ungarn og Slovakia er 6 – 7 år kortere enn gjennomsnittet. Kvinnene i Finland, Tsjekkia, Litauen og Polen har høyest blodtrykk. Kreft tar livet av flest kvinner i Danmark, Irland og Ungarn, men det er stor variasjon mellom landene i forhold til ulike krefttyper. Det anbefales større satsing på forskning rundt kvinners helse, og at det jobbes for å redusere forskjellen mellom landene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10625

Eksemsalve må brukes med forsiktighet

Legemiddelmyndighetene i EU (EMEA) har konkludert med at kremen Elidel (pimecrolimus) og salven Protopic (tacrolimus), som brukes ved mild eller moderat atopisk eksem, må brukes med forsiktighet. Årsaken er mulig risiko for hudkreft og lymfekjertelkreft. Det er ikke påvist noen sikker sammenheng mellom medikamentene og krefttilfeller, men EMEA krever at saken granskes nærmere. De konkluderer med at nytten av å bruke medikamentene er større enn risikoen, men at de bør brukes med forsiktighet. Myndighetene anbefaler også at preparatomtalen endres.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10598

Trenger folk og penger i kampen mot tuberkulose

Årlig registreres nærmere 9 millioner nye tilfeller av tuberkulose, og omlag 2 millioner mennesker dør av sykdommen hvert år. Antall tilfeller øker med 1 % hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Verdens tuberkulosedag ble nylig markert under mottoet Actions for life – Towards a world free of tuberculosis. Målet er å mobilisere støtte til kampen mot tuberkulose, slik at man kan klare å halvere forekomsten innen 2015 og utrydde sykdommen helt innen 2050. Erkebiskop Desmond Tutu er blant dem som har engasjert seg i kampen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10586

Anbefalte artikler