Fra møtet 14.2. 2006

Artikkel

Praksiskonsulentordningen

Sentralstyret har sluttet seg til et policynotat som bl.a. tar til orde for at praksiskonsulentordningen må innføres ved alle kliniske sykehusavdelinger hvor den egner seg. Legeforeningen etterlyser opprettelse av et sentralt, koordinerende register som kan bidra til at ordningen styrkes.

Kommunikasjonsprofil

Landsmøtet 2005 vedtok under debatten om organisasjonssaken at sentralstyret skulle vurdere behovet for, og fremlegge eventuelle forslag til, hvordan foreningens organisasjonsledd skal markere tilhørighet til Legeforeningen på brevark, e-post, materiell osv. Sentralstyret mener det er viktig at Legeforeningen har et felles visuelt uttrykk som viser at foreningen samlet fremstår som en tydelig adressat for omverdenen. Sentralstyret bevilger inntil kr 900 000 til dette formålet, og vil legge de overordnede prinsippene for arbeidet frem for landsstyret, og be om tilslutning til disse.

Nasjonal nemnd for tvister

Av rammeavtalen for avtalespesialister mellom de regionale helseforetak og Legeforeningen følger at foreningen skal etablere en nasjonal nemnd for tvister vedrørende overdragelse av praksis. Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Overlegeforeningen (Of) og Yngre legers forening (Ylf) anmodes om hver å foreslå en representant med vararepresentant til nemnden. Sentralstyret vil på bakgrunn av forslagene foreslå én privatpraktiserende spesialist og én sykehuslege med personlige vararepresentanter som representanter i nemnden, samt en jurist som leder.

Kandidater til Blåreseptnemnda

Legeforeningen foreslår Jørgen Bramness, seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt som ny kandidat til Blåreseptnemnda. Presidenten gis fullmakt til å foreslå ytterligere kandidater blant innkomne forslag fra yrkesforeningene.

Markedsføring av produkter

Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Aplfs fagutvalg og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) har anmodet sentralstyret om å vurdere landsstyrets vedtak i 2005 angående markedsføring av tidsskrifter og nettsider i forbindelse med kursvirksomhet. Vedtaket er entydig. Det tillates ikke markedsføring av noen typer produkter eller tjenester i tilknytning til tellende kurs i legers videre- og etterutdanning. Evalueringen av konsekvensene av landsstyrets vedtak som skal gjennomføres høsten 2006, skal danne grunnlaget for ny sak for landsstyret 2007.

Anbefalte artikler