Vil ikke dele KOLS og astma

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen går imot å dele KOLS og astma i to atskilte sykdomspunkter i blåreseptforskriften.

Statens legemiddelverk ønsker et slikt skille. Legeforeningen fremhever at det i dag er uklare grenser mellom hva som defineres som astma og hva som er kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Det er store variasjoner innen begge sykdommer, og det finnes overlappende symptomprofiler. Det tar ofte noe tid med oppfølging av pasienten før det avklares om det dreier seg om astma, KOLS eller en kombinasjon av tilstandene.

Hvis forskriften endres og deles inn med ett nytt punkt hver for astma og KOLS i blåreseptordningen, skaper dette praktiske problemer for utformingen av preparatlister, skriver foreningen i en høringsuttalelse. Hvis delingen likevel gjennomføres, mener foreningen at den foreslåtte listen over KOLS-preparater bør omarbeides vesentlig, eller utsettes til det foreligger en nasjonal strategi for behandling av sykdommen. Ved en eventuell utforming av en egen liste over KOLS-preparater som skal dekkes av blåreseptordningen, mener Legeforeningen at den bør utvides til å omfatte flere preparater i forhold til Legemiddelverkets forslag.

Også pasienter med mild KOLS bør få refusjon for legemidler. Behandling av den store pasientgruppen med mild KOLS vil øke livskvaliteten til pasientene og det kan være samfunnsøkonomisk gunstig fordi det trolig blir mindre sykefravær, mener foreningen. Legeforeningen ser at helsemyndighetene har behov for å ha kontroll med kostnadene på legemiddelområdet, men mener at man må finne rett balanse mellom kostnader og nytten for pasientene som ligger i en faglig begrunnet bruk av legemidler.

Anbefalte artikler