Hvilken metode bør brukes ved cervixscreening?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Det er usikkert om væskebaserte prøver er bedre enn tradisjonell Pap-test for påvisning av celleforandringer i cervix.

I USA og Storbritannia har man de senere årene byttet ut Pap-testen (utstryk med Papanicolaou-teknikk) med væskebaserte prøver. Ifølge enkelte studier skulle de siste gi tester av bedre kvalitet. Dessuten kan supplerende undersøkelser gjøres i væsken som cellene samles i.

En gjennomgang av 56 studier som sammenlikner de to metodene, viser at svært få var av god forskningsmessig kvalitet (1). Bare én var en randomisert, kontrollert studie. Det var liten forskjell mellom testmetodene når det gjaldt andelen prøver som var uegnet for cytologisk undersøkelse. Forfatterne mener at det mangler tilfredsstillende dokumentasjon for at væskebaserte prøver er bedre enn Pap-testen.

– Vi trenger bedre metoder for cervixcytologi, sier seksjonsoverlege Bjørn Hagen ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital. Sensitiviteten på dem vi bruker i dag er for dårlig: 40 % av norske kvinner som får invasiv cervixcancer har tatt prøver i henhold til anbefalingen. Men denne artikkelen viser at den vitenskapelige valideringen av væskebaserte tester er svak, noe også Verdens helseorganisasjon har poengtert. Likevel er det en fordel at vi kan gjøre supplerende undersøkelser i prøvemediet. Foreløpig tester vi oftest på humant papillomavirus, men i fremtiden blir også andre molekylærbiologiske målinger aktuelle.

De fleste norske laboratoriene er i ferd med å innføre væskebaserte prøver. Vi har basert oss på dokumentasjon fra England, der man har vist at andelen uegnede prøver er lavest ved væskebasert metode. Det kan være regionale forskjeller på metodene og hvordan prøvene analyseres. Disse forskjellene «drukner» i en metaanalyse med resultater fra hele verden, sier Hagen.

Anbefalte artikler