Les mer om ...

Artikkel

Strid og konsensus om COX-hemmere

Valg av ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel har vært et omstridt tema etter introduksjonen og markedsføringen av såkalte selektive COX-2-hemmere, særlig etter at det ble påvist at slike midler gir økt risiko for hjerte- og karsykdom. Uselektive COX-hemmere bør foretrekkes fremfor selektive COX-2-hemmere, mener en bredt sammensatt gruppe norske klinikere og farmakologer.

Klinisk bruk av COX-hemmere – en konsensus

Langtidseffekter av ecstasy

Brukere av ecstasy – 3,4 -metylendioksymetamfetamin – har økt forekomst av psykisk sykdom og kognitiv svekkelse. En sikker årsakssammenheng er ikke dokumentert, men ecstasy er vist å føre til aksonskade av serotonerge nevroner. Dette viser en gjennomgang av publiserte studier.

Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy

Pasienters innsyn i egen journal

Mange pasienter ønsker å kunne lese dagens journalnotat. Leger som vet at pasienten skal få en slik papirkopi, skriver kanskje bedre notater. En studie med 181 pasienter blant åtte allmennleger kan tyde på dette. Mister legen kontroll over innholdet i journalen ved økt innsyn?

Hvem skal eie journalen?

Bør pasienter i allmennpraksis tilbys kopi av dagens journalnotat?

Kroniske smerter etter tortur og krigsskader

Mange flyktninger som har vært utsatt for fysiske traumer ved tortur eller krigsskader, er plaget med kroniske smerter og posttraumatisk stresslidelse. Dette viser en etterundersøkelse blant 72 pasienter opptil åtte år etter behandling ved en poliklinikk for traumatiserte flyktninger.

Kronisk smerte hos traumatiserte flyktninger

Tumorrettet behandling i palliativ hensikt

Behandling rettet mot tumor kan forebygge og lindre symptomer hos pasienter med langtkommen, uhelbredelig kreftsykdom og kort forventet levetid. Delirium hos pasienter i palliativ fase skyldes ofte opioidbruk. Kvalme, oppkast og obstipasjon er mer hyppige plager, og årsakene kan være mange og sammensatte. Ved ikke-kurabel kreft bør pasientens ernæringsstatus vurderes i alle faser av sykdomsforløpet.

Delirium hos pasienter i palliativ fase

Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling

Ernæring og væskebehandling til pasienter med ikke-kurabel kreftsykdom

Tumorrettet palliativ behandling

Anbefalte artikler