Fra møtet 23.1. 2006

Artikkel

Landsstyremøtet 2006

Sentralstyret gav sin tilslutning til at lokalsykehusenes fremtidige rolle blir helsepolitisk tema på landsstyremøtet 2006. Temaet har stor samfunnspolitisk interesse og berører leger i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Prosjekt om arbeidstid

Sentralstyret har opprettet en prosjektgruppe med formål å kartlegge hvordan arbeidstid for leger er regulert i direktiver, lovgivning og avtaler, med sikte på å utarbeide forslag til ordninger som ivaretar hensynet til forsvarlighet, hensiktsmessig bruk av legeressurser og hensynet til spesialistutdanningen. Prosjektgruppen består av leder av Yngre legers forening (Ylf) og Overlegeforeningen (Of) samt representanter fra forhandlings- og helserettsavdelingen og Ylfs kontor. Det bevilges inntil kr 150 000 til dekning av utgifter til spørreundersøkelse og eventuell ekstern bistand, herunder frikjøp av ikke sekretariatsansatte.

Prosjekt om helseattester

Sentralstyret vedtok å opprette en prosjektgruppe med formål å vurdere ulike sider ved helseattestarbeidet. Gruppen skal presentere resultatet av sitt arbeid innen mars 2007. Den settes sammen av én representant fra henholdsvis Ylf, Of, Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) og fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA). Prosjektleder utpekes av generalsekretær. Prosjektgruppen forutsettes å ha nært samarbeid med andre grupper som har arbeidet eller arbeider med samme tema. Det bevilges kr 100 000 til dekning av utgifter, herunder også eventuelt frikjøp av tillitsvalgte som ikke får fri fra arbeid etter hovedavtalens bestemmelser.

Legeforeningens statusrapport 2007

Tema for Legeforeningens sjuende statusrapport vil være prioritering i helsetjenestene. Prioritering griper inn i legers daglige virke og er nært knyttet til utøvelsen av faglighet, men prioriteringsarbeidet i Norge har sakket akterut. Legeforeningen bør derfor være en sentral faglig premissleverandør i prioriteringsdebatten. Rapporten legges frem våren 2007.

Ny særavtale for HSH

Sentralstyret godkjente det anbefalte forslaget til ny særavtale med protokoll for Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Det ble tatt til etterretning at det skal gjennomføres lokale forhandlinger per 1.1. 2005 og eventuelle mellomoppgjørsforhandlinger per 1.1. 2006.

Legeforeningen og medisinsk forskning

Sentralstyret vedtok 10.12. 2004 å be Forskningsutvalget om å iverksette arbeidet med en innstilling om Legeforeningens engasjement i medisinsk forskning. Et bredt sammensatt utvalg har nå fremmet innstillingen Vind i seilene for medisinsk forskning. Innstillingen sendes ut på høring med høringsfrist 25.2. 2006, og fornyet fremlegging for sentralstyret 15.3. 2006. Denne vil danne basisgrunnlag for diskusjon i landsstyret vedrørende punkter om forskning som skal legges inn i Prinsipp- og arbeidsprogrammet.

Modell for fordeling av medlemmer og kontingentinntekter

Sentralstyret godkjente at forslag til en modell for fordeling av medlemmer og kontingentinntekter for 2007 sendes foreningens organer. Modellen var utarbeidet på grunnlag av sentralstyrets forslag til nye lover for Legeforeningen. Det var forutsatt at modellen skulle brukes som underlag i forbindelse med en høringsrunde. Det ble presisert at modellen ikke må oppfattes som sentralstyrets endelige forslag, men heller betraktes som en illustrasjon av mulige konsekvenser av lovforslaget.

Gir bistand til rettssak

Legeforeningen gir 100 000 kroner til dekning av utgifter til juridisk bistand når den såkalte «knekkpunktsaken» skal opp til ankebehandling i enten lagmannsretten eller Høyesterett. En lovendring som kom 1.6. 2000, innebærer at alle offentlige ansatte som fratrådte etter denne dato ville få medregnet all inntekt fullt ut inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i pensjonsgrunnlaget. De som allerede var blitt pensjonister før denne dato ble ikke omfattet av endringen. De gikk derfor til sak. Oslo tingrett ga dem medhold i at Statens pensjonskasse og staten er ansvarlig for tapet de har lidt. Staten har nå anket.

Samler inn lønnsdata

Legeforeningen samler nå inn utfyllende lønnsdata på individnivå i NAVO-området. Dette skal hjelpe foreningen med å utrede konsekvenser ved avtalerevisjoner og kunne sammenlikne foretak. Innsamlingen gjøres fordi det er mer lokale variasjoner i avtalene for sykehuslegene enn i de andre tariffområdene i Legeforeningen, og at det har vært vanskelig å få tilfredsstillende tallmateriale fra NAVO. Foreningen prioriterer inntil videre innsamling av opplysninger om individuelle tillegg og detaljer om arbeidstid.

Referat fra sentralstyremøtet

Du finner referat fra sentralstyremøtet i fulltekst på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=91558

Anbefalte artikler