Spør om ekstra år med veiledning

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Reglene for å kunne praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon er endret fra 1.1. 2006. Flere leger har spurt om det nye kravet om tre år med veiledet tjeneste.

Legeforeningen har den siste tiden fått spørsmål fra flere leger som er usikre på om de vil få trygderefusjon under det ekstra året de er under veiledning. Så lenge legen kan vise frem en bevitnelse på at han eller hun er i gang med veiledningen, vil legen ha rett til dette.

– Mange spør også om når alt er klart, slik at de kan komme i gang med veiledningen. Det er noen uavklarte spørsmål, og det jobbes med trykk mellom myndighetene og Legeforeningen for å få alt på plass, men vi har ingen konkret tidsramme å oppgi, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf). Kristoffersen forklarer at innholdet i det obligatoriske kurset som legen må ta under veiledningen, ennå ikke er klart. Det er imidlertid enighet mellom myndighetene og Legeforeningen om at det burde være en del av en spesialisering. I mellomtiden understreker Aplf-lederen at ingen skal miste retten til trygderefusjon så lenge opplegget ikke er på plass. Skulle det skje, ber han legen ta kontakt med Rikstrygdeverket eller Legeforeningen.

To av de tre årene med veiledning som nå kreves, dekkes av praksisperioder gjennom 1/2 års praktisk tjeneste på medisinstudiet i Norge og 11/2 års obligatorisk turnustjeneste. Den veiledede tjenesten under tilleggsåret skal utgjøre minimum to timer per uke, og skal også omfatte obligatorisk veiledning i «utvalgte emner» (1). Leger som allerede hadde fastlegehjemmel per 31.12. 2005 er unntatt. Det nye kravet gjelder privatpraktiserende leger som inngår fastlegeavtale med kommunen, leger som ansettes i kommunale fastlegestillinger og leger som ansettes i kliniske stillinger ved kommunal legevaktordning.

Leger som tidligere i en kortere eller lengre periode har jobbet som fastlege, men ikke gjorde det ved årsskiftet, må i utgangspunktet ta det ekstra året med veiledet tjeneste. Hvis avbruddet skyldes sykdom, videreutdanning e.l. kan det gjøres unntak. De som bare skal ha vikariat i inntil to måneder eller stilling ved kommunal legevakt, er unntatt. Les mer om detaljene rundt det nye kravet på http://www.shdir.no/loverogregler/rundskriv/obligatorisk_krav_om_tre__rs_veiledet_tjeneste_for_leger_som_skal_praktisere_selvstendig_for_trygdens_regning_37553

Anbefalte artikler