Notiser

Artikkel

Dårlig tilbud til demenspasienter

Tilbudet til personer med aldersdemens er fremdeles for dårlig, trass i en omfattende satsing innen eldreomsorgen. Bare en firedel av de med demenssykdom har et tilrettelagt bo- og behandlingstilbud, viser en kartlegging Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens har gjort. Når det gjelder utredning, diagnostikk og behandling av psykiatriske tilleggslidelser hos personer med demens, har bare 16 % av kommunene et tilfredsstillende tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Hele 28 % opplever at dette tilbudet i praksis mangler. Bare 15 % av kommunene er fornøyde med det de kan tilby til denne pasientgruppen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9881

WHO vil ikke ansette røykere

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil ikke lenger ansette røykere i sin organisasjon. Heller ikke folk som bruker snus eller skrå er velkommen. Forbudet, som trådte i kraft 1. desember i fjor, medfører at alle søkere heretter vil få spørsmål om de røyker eller bruker andre tobakksprodukter, og hvorvidt de vil fortsette med dette dersom de tilbys jobben. Er svaret ja på begge spørsmålene, vil ikke søkeren lenger bli vurdert for stillingen, ifølge de oppdaterte retningslinjene. Hvis du lyver om røykevanene dine og arbeidsgiveren finner det ut, risikerer du disiplinærstraff. Røykere som allerede er ansatt i WHO vil bli sterkt oppfordret til å slutte, og tilbys hjelp for dette.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9855

Fødselsår har betydning for tarmkreftrisiko

Fødselsår og ernæring er relevant for risikoen for tarmkreft senere i livet. Begrenset energiinntak i kortere perioder kan redusere risikoen, viser en studie forskere ved Kreftregisteret har gjort. Nordmenn som ble født under annen verdenskrig ser ut til å ha noe lavere risiko for å få kreft i tykk- og endetarm senere i livet. Ifølge stipendiat Elisabeth Svensson har dette trolig sammenheng med kalorirestriksjonen på 15 – 20 % her i landet under krigen. Resultatene underbygger tidligere studier som viser at grunnlaget for tykk- og endetarmskreft legges tidlig i livet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9872

Håp om kortere tuberkulosebehandling

En ny kombinasjonsbehandling, som kan forkorte behandlingstiden for tuberkulose fra seks til fire måneder, er nylig presentert i USA, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). I dag behandles tuberkulose med et antibiotikaregime som består av de fire hovedmedikamentene isoniazid, rifampicin, pyrazinamid og etambutol. Behandlingstiden på seks måneder gjør det vanskelig å følge opp pasientene, noe som kan føre til behandlingssvikt og utvikling av resistente bakterier. Dersom etambutol byttes ut med gatifloxacin vil behandlingen bli mer effektiv, viser delstudien.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9965

Forskningsmillioner fordelt

Helse Nord og Helse Vest har bevilget til sammen rundt 160 millioner kroner til forskning i sine regioner i 2006. Helse Vest fordelte 101 millioner kroner, og har for første gang passert 100-millionersgrensen. I regionen satses det blant annet på psykiatri. Helse Nord har fordelt 58 millioner, og også der har forskningspotten økt gradvis for hvert år. I tillegg til de 58 millionene har de sammen med Universitetet i Tromsø bevilget inntil 10 millioner kroner til bestemte forskningssatsinger som skal fordeles neste år.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9849

Anbefalte artikler