Les mer om ...

Artikkel

Fortsatt stor variasjon i bruken av keisersnitt

En sterk økning i bruken av keisersnitt var utgangspunktet for et gjennombruddsprosjekt der detaljerte opplysninger om ca. 3 000 keisersnitt ble samlet inn i 1998 – 99. Fire år etter at prosjektet ble avsluttet, er keisersnittfrekvensen i Norge fortsatt økende og variasjonen mellom sykehusene uendret.

For kvinner med lavrisikosvangerskap kan en jordmorledet fødeenhet være et trygt fødealternativ, viser erfaringer fra Aker universitetssykehus i Oslo.

Frihet til å velge?

En jordmorledet fødeenhet

Gjennombruddsprosjektet om keisersnitt

Bedre organisering av akutt traumebehandling

Organiseringen av traumebehandlingen er blitt betydelig bedre de siste årene, men kan fortsatt bli bedre. Dette viser en surveyundersøkelse blant 50 norske sykehus. Tiden er inne for å definere nasjonale retningslinjer for traumebehandling, mener forfatterne.

Livet stod ikke til å redde – eller?

Organisering av traumemottak – stor forbedring på fire år

Ubrukt informasjon fra urindyppekulturer

Urindyppekultur benyttes av mange legekontorer for å bekrefte eller avkrefte bakteriuri, men informasjonen slike kulturer gir, utnyttes ikke godt nok. NOKLUS oppsummerer sin kvalitetssikring av urindyppekulturer ved mer enn 700 legekontorer i perioden 2000 – 04.

Vurdering av urindyppekultur i primærhelsetjenesten

Warfarinbehandling i allmennpraksis

Behandling med warfarin for å redusere tromboserisiko kan gjennomføres i allmennpraksis med god gevinst, viser erfaringer fra Arendal. Blødninger skjer imidlertid oftest hos pasienter med INR-målinger innenfor terapeutisk område, og eldre pasienter bør følges særlig nøye.

Warfarinbehandling i allmennpraksis

Hvordan gjøre warfarinbehandling vellykket

Tilsynssaker mot allmennleger

Uforsvarlig legevirksomhet i allmennmedisin er særlig knyttet til mannlige leger, legevakt med leger uten norsk som morsmål, mannlige pasienter og koronar hjertesykdom. Dette viser en gjennomgang av tilsynssaker mottatt av Statens helsetilsyn fra fylkeslegene i perioden 2000 – 02. Tilsynssaker kan være en viktig kilde for læring.

Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger

Anbefalte artikler