Produktivitet og kvalitet

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 23/2005 har Jon Magnussen en tankevekkende og interessant gjennomgang av produktivitetsmålenes muligheter og begrensninger og de utfordringene man står overfor (1). Det er imidlertid én stor utfordring som i for liten grad blir drøftet, nemlig forholdet mellom produktivitet og kvaliteten på tjenestene som ytes.

  For en amatør på helseøkonomiens område, men som til gjengjeld har mange års erfaring med hverdagen i helsevesenet, kan det se ut som om helseøkonomien som fag har et anstrengt forhold til dette med kvaliteten på tjenestene. Det kommer tydelig frem når produktivitet og effektivitet skal diskuteres. Magnussen er selv inne på det når han skriver at dersom kvaliteten på tjenestene er vanskelig observerbar, kan kvalitetsforskjeller feiltolkes som forskjeller i produktivitet. Han beskriver dette som et mulig problem. Mitt inntrykk er at dette er et betydelig problem. De første årene etter helseforetaksreformen har vært preget av et sterkt fokus på kostnadskontroll og kostnadseffektivitet. Den flinkeste foretaksdirektøren har vært den med best produktivitet i sitt foretak. Det er menneskelig å ha et ønske om å være flink. Da kan det være fristende å pynte på produktiviteten ved å renonsere på kvaliteten uten at noen (andre enn pasientene) merker det. Dersom det skjer (og det er ikke usannsynlig), faller hele grunnlaget for sammenlikning av produktivitet bort.

  Vi har etter hvert fått samlet en del data på nasjonalt nivå som sier noe om kvaliteten på tjenestene, om enn utilstrekkelig. Det er de nasjonale kvalitetsindikatorene. Går det an å ta utgangspunkt i disse for å korrigere produktivitetsmålene for forskjeller i kvalitet? Dersom et foretak har bedre produktivitet enn et annet, men samtidig kommer dårlig ut på kvalitetsindikatorene, kan dette være en indikasjon på at vi står overfor kvalitetsforskjeller og ikke produktivitetsforskjeller.

  Jeg mener at blant annet SAMDATA i sine rapporter har ofret dette forholdet altfor liten oppmerksomhet. Jeg håper det kan gjøres noe med dette, slik at vi får de produktivitetstall vi så sårt trenger for å få til en bedre styring av helsetjenestens tilmålte ressurser.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media