Melding fra nye sykmeldere

Peter Chr. Lehne Om forfatteren
Artikkel

Faggruppen for manuellterapeuter ønsker å komme med en kommentar til lederartikkelen til president Torunn Janbu i Den norske lægeforening i Tidsskriftet nr. 22/2005 (1). Fra 1.1. 2006 får alle landets manuellterapeuter anledning til å sykmelde for inntil åtte uker. Janbu er redd for at det fører til «en økning i antall sykmeldingstilfeller» (1). Denne frykten er ubegrunnet og uforståelig. I de fylkene der ordningen har vært prøvd ut, viser tall fra SINTEF og Rikstrygdeverket at manuellterapeuter og kiropraktorer sykmelder sjelden. I den grad de to yrkesgruppene sykmelder, er det som oftest for inntil to uker (2). I prøveperioden, som gikk over to år, var det en signifikant mindrevekst i sykepengeutbetalingene i forsøksfylkene sammenliknet med resten av landet (2,4 %). Når det gjelder sykepenger relatert til L-diagnoser, var mindreveksten 1,8 % (2).

Janbu mener at evalueringen av prøveordningen «har vært mangelfull» (1). Hun forholder seg derfor ikke til SINTEFs rapport. Det er for så vidt hennes rett å se bort fra en uavhengig evaluators rapport på denne måten. Men spørsmålet blir da: Hvilken kunnskap sitter legepresidenten på som tilsier at sykmeldingstallene kan øke dersom legene mister eneretten til å dokumentere arbeidsuførhet?

Janbus hovedanliggende er at fastlegens helhetlige ansvar for pasienten pulveriseres ved at manuellterapeuter og andre yrkesgrupper får henvisnings- og sykmeldingsrett. Heller ikke dette er begrunnet konkret, men ut fra allmenne betraktninger. Virkeligheten i forsøksfylkene har vært at fastlegene har fått en tiltrengt avlastning i sin pressede kliniske hverdag, slik at de har fått bedre tid til pasientene. Nødvendig informasjon fra manuellterapeutene til fastlegen har blitt og vil bli ivaretatt. Dette pulveriserer ikke fastlegeordningen, men er en fornuftig videreutvikling. Det er en utvikling som er til det beste, først og fremst for brukeren, men også for fastlegen og manuellterapeuten. Vi forventer at når den nye ordningen har fått virke en tid, vil også Legeforeningens leder se at den er gunstig for alle parter.

Anbefalte artikler