Pasientskadeerstatning og ansvarsforsikring

Elisabeth Huitfeldt Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om at Norsk Pasientskadeerstatning skal dekke erstatning for pasientskade også i privat sektor.

Pasientskadeloven gir per i dag rett til erstatning for pasientskade selv om helsepersonell ikke er skyld i skaden, dvs. objektivt erstatningsansvar. I henhold til pasientskadeloven er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ansvarlig for erstatning for skader voldt i offentlig sektor.

Helsepersonell i privat sektor er i henhold til helsepersonelloven § 20 pålagt å tegne forsikring for sitt ansvar etter pasientskadeloven. Pasientskadeloven har ikke trådt i kraft for privat sektor fordi forsikringsselskapene ikke har vært interessert i å tilby forsikringsavtaler etter den nye loven. Dette skyldes dels at forsikring Teamet i aksjon. Foto Lise B. Johannessen smarkedet for privat helsevesen er svært lite, og at private forsikringsavtaler tradisjonelt kun gir skadelidte rett til erstatning når helsepersonell er skyld i skaden, dvs. skyldprinsippet/uaktsomhetsansvar.

Departementet foreslår at NPE overtar erstatningsansvaret i privat sektor. Som en konsekvens av dette foreslås privat helsepersonells plikt til å tegne ansvarsforsikring etter helsepersonelloven § 20 opphevet. Legeforeningen har i tidligere høringsuttalelse til departementet i 2003 gått klart inn for at NPE bør overta som forsikringstilbyder også overfor den private delen av helsetjenesten (1). Legeforeningen slutter seg således i sin høringsuttalelse av november 2005 til departementets forslag (2). Ved at NPE overtar erstatningsansvaret for privat sektor vil alle pasienter behandles likt og oppnå samme rettsvern.

Privat ansvarsforsikring etter utvidelse av ordningen

Departementet tar i høringsbrevet opp spørsmålet om det vil være et fortsatt behov for kollektive ansvarsforsikringer gjennom yrkesorganisasjoner når NPE-ordningen utvides, og viser til at NPE ikke dekker krav mot helsepersonell for oppreisning, økonomisk tap under kr 5 000 og fritidsskader. Per i dag tilbyr Legeforeningen ansvarsforsikring til sine medlemmer for kr 450 per år. Denne benyttes både av leger i privat og offentlig helsevirksomhet. Leger i offentlig helsevirksomhet er således dekket både gjennom NPE-ordningen og av Legeforeningens ansvarsforsikring, der disse dekker samme område.

Det foreligger per i dag ingen hjemmel for at erstatningskrav som fremsettes direkte mot en lege kan avskjæres dersom kravet dekkes av NPE. Dette innebærer en mulighet for at leger kan saksøkes direkte og dermed personlig idømmes erstatningskrav.

I de fleste tilfeller aksepterer pasienten at erstatningskrav fremsettes gjennom NPE-ordningen. Legeforeningen har imidlertid sett enkelte eksempler på at pasienter ønsker å plassere ansvaret nettopp hos den enkelte legen, og således saksøker denne personlig. I slike tilfeller vil det være avgjørende at legen har privat ansvarsforsikring, slik at han ikke blir personlig ansvarlig for skaden. På denne bakgrunn ser Legeforeningen at leger kan risikere personlig økonomisk ansvar ved pasientskade dersom det ikke også for fremtiden tilbys ansvarsforsikring til medlemmene. Tilsvarende situasjon vil også gjelde i forhold andre grupper av helsepersonell.

Legeforeningen ber på denne bakgrunn i sin høringsuttalelse departementet vurdere innføring av en hjemmel som sikrer at helsepersonell både i offentlig og privat sektor ikke kan pålegges personlig økonomisk ansvar for pasientskade (ved personlig søksmål mot helsepersonell) på de områder som er omfattet av NPE-ordningen. Med mindre det innføres en slik hjemmel er Legeforeningen i utgangspunktet skeptisk til å avslutte tilbudet om ansvarsforsikring til sine medlemmer på det samme området som NPE-ordningen dekker.

Legeforeningen vil i kjølevannet av høringssaken foreta en nærmere vurdering av behovet for å tilby medlemmene kollektiv ansvarsforsikring både på de områder NPE-ordningen dekker, og på de områder som ikke er omfattet av NPE-ordningen.

Anbefalte artikler