Les mer om ...

Artikkel

Snøscooterulykker

Skader fra ulykker med snøscooter øker ettersom antall snøscootere og bruken av dem øker. Systematiske skaderegistreringer i Hammerfest og Longyearbyen viser at slike skader vanligvis skyldes kjøring utenfor merket løype, dårlig sikt og høy fart. På Svalbard var skaderisikoen fire ganger større for besøkende enn for fastboende, og i perioden 1997 – 2002 ble det registrert fire dødsfall.

Livet på Svalbard…

Skader fra bruk av snøscootere i Vest-Finnmark

Snøscooterskader på Svalbard

Trenger vi mer akuttpsykiatri?

Det planlegges å opprette akutteam ved alle landets distriktspsykiatriske sentre. Er dette en riktig satsing? En litteraturgjennomgang av forskning om alternative akuttilbud for voksne psykiatriske pasienter viser lovende resultater, men ingen av dem gjør akuttinnleggelser ved psykiatrisk avdeling unødvendig.

Trenger vi mer akuttpsykiatri?

Alternative akuttilbud i psykisk helsevern for voksne

Hørselshjelp og hørselsskader

Tre artikler i dette nummer av Tidsskriftet handler om hørsel. Hvordan oppleves livet og hørselsinntrykkene etter å ha fått tapt hørsel tilbake med et cochleaimplantat? Øresus – tinnitus – er oftest normalt og må ikke sykeliggjøres unødig. Enkelte pasienter er svært plaget. Dessverre finnes det ingen legemidler med dokumentert god effekt.

Arbeidsbetingede hørselsskader i norsk offshoreindustri er hyppig, men registreringen av slike skader er mangelfull.

Hørsel og hjernens plastisitet

Rapportering av hørselsskader i norsk offshoreindustri 1992 – 2003

Medikamentell behandling av tinnitus

Et hørende liv med cochleaimplantat

Molekylærbiologisk diagnostikk ved kreft

Prostataspesifikt antigen (PSA) er en følsom markør for flere former for patologi i prostata, men nye metoder innen molekylærbiologi har gitt forhåpninger om at det kan utvikles mer kreftspesifikke markører. I temaserien om diagnostisk molekylærbiologi omtales også diagnostikk av lungekreft og av bein- og bløtvevssvulster.

Markører for påvisning av prostatakreft og prediksjon av prognose

Molekylærbiologisk diagnostikk ved lungekreft

Molekylærbiologisk diagnostikk ved bein- og bløtvevssvulster

Produktivitetsmål i sykehus – kan vi stole på dem?

Jevnlig publiseres oversikter over produktivitet ved norske sykehus, og slike oversikter vekker stor medieinteresse. De benyttes både ved vurdering og styring av spesialisthelsetjenesten. Er målene for produktivitet til å stole på?

Et hørende liv med cochleaimplantat

Anbefalte artikler