Bayer Pharma svarer:

Bertil Andersson Om forfatteren
Artikkel

I høst satte Bayer Pharma i gang et nytt og innovativt prøveprosjekt. Pasienter som får forskrevet potenspillen Levitra, men som ikke får ereksjon, skal få pengene tilbake («Levitras løfte»). Før vi satte i gang prøveprosjektet, foretok vi en grundig juridisk vurdering av lovligheten av konseptet. Det ble konkludert med at løftet ikke strider mot gjeldende lov, og at dette ikke er å anse som reklame rettet mot allmennheten. Kampanjen har, som forventet, skapt engasjement. Både leger, myndigheter, konkurrenter og journalister har delte syn på saken. Vi har mottatt svært mange positive tilbakemeldinger fra leger.

Vendil Vatne anklager Bayer Pharma for ikke å forstå «kjernen» i reaksjonene. Jeg respekterer hennes syn, men reaksjonene har vært delte og majoriteten positiv. «Dette er god service overfor pasientene» og «dette er nyskapende, og flere selskaper bør tilby det samme» er blant de tilbakemeldinger vi har mottatt fra hennes kolleger.

Selv om Bayer Pharma på mange områder er uenig i Vatnes fremstilling, er en del av den interessant. Hovedspørsmålet hun stiller er: Blir leger til «fotsoldater» for Bayer for å få Levitra inn på markedet? Dette må bestrides, da det alltid vil være den enkelte leges vurdering og enighet med pasienten som vil være det avgjørende. Dessuten må legene selv vurdere om ordningen bør tilbys pasientene. «Levitras løfte» styrker etter vårt syn pasientenes rettigheter og setter søkelyset på legemidlets effekt og pris. Ordningen oppfordrer til riktigere bruk av legemidlet og er konsistent med St.meld. nr. 18 (2004 – 05) om rasjonell legemiddelbruk.

Det er lov å ha ulikt syn på en ny og uprøvd ordning. Pengene-tilbake-garantier er nytt for legemidler i Norge, men gjennomført innenfor visse terapiområder i andre land. De andre nordiske landene har akseptert tilsvarende ordning for potenspillen Levitra. Slike ordninger er vanlig innenfor andre bransjer og er med på å styrke forbrukernes rettigheter. Fra ulike hold antydes det at slike ordninger kan få stor utbredelse innenfor farmasøytisk industri.

Statens legemiddelverk peker i sin korrespondanse til oss på at deres lovtolkingsspørsmål ikke finner eksplisitt støtte i forskriften. Bayer Pharma har valgt på deres oppfordring å stanse prøveprosjektet, uten at empiri er etablert og resultater evaluert. Bayer Pharma mener fortsatt dette er et godt konsept som bør vurderes for fremtiden og som er til det beste for pasientene.

Anbefalte artikler