Vil løfte frem samfunnsmedisinen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vår hovedoppgave vil være å jobbe med fagutvikling, sier Einar Braaten, nyvalgt leder i Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) og kommunelege i Øvre Eiker.

Styret samlet foran Legenes hus: Folke Sundelin, Berit Austveg, Einar Braaten, Marit Rognerud, Gunnar Tellnes, Inger Hilde Trandem og Vegard Høgli. Foto Agata Zytniewska

– Vi har nettopp kommet i gang, men skal ha et strategimøte på nyåret der vi trekker opp linjene for det fremtidige arbeidet, sier han.

Gjennom etableringen av NORSAM har Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), tidligere Offentlige legers landsforening (OLL) gjennomført en tilpasning til Legeforeningens nye organisasjonsmodell som ble vedtatt under Landsstyremøtet i Bergen i mai 2005. LSA er nå en ordinær yrkesforening i Legeforeningen, og har overlatt spesialforeningsfunksjonen til NORSAM.

Ifølge formålsparagrafen skal NORSAM være en aktuell forening for alle leger som arbeider med befolkningsrettet medisin, inkludert kjerneområdene metodekompetanse, forebygging, informasjonshåndtering, formidling, saksbehandling, planarbeid, rådgivning, ledelse, tilsyn og internasjonalt arbeid.

– Foreningen skal særlig arbeide for å styrke grunnutdanningen i samfunnsmedisin under legestudiet, styrke spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og styrke samfunnsmedisinsk forskning, men vil også arbeide for å styrke aktiviteten i de samfunnsmedisinske miljøene nasjonalt og samarbeidet med samfunnsmedisinske fagmiljø internasjonalt, sier Braaten. – Ellers vil foreningen arbeide for å styrke formidling av samfunnsmedisinske synspunkter i samfunnet generelt.

– Våre medlemmer representerer veldig forskjellige miljøer, sier den nyvalgte spesialforeningslederen. Vi ser vidt på samfunnsmedisinen, og har allerede begynt arbeidet med å få kontakt med de forskjellige miljøene som omfatter både kommuneleger, leger i fylkesmannsembetet og i den sentrale helseforvaltningen. Den største utfordringen vil være å nå frem til alle som jobber med samfunnsmedisinske oppgaver. Mange leger som jobber klinisk, jobber også med slike oppgaver, og vi ønsker at alle disse legene skal få noe fra oss. Derfor vil vi sende ut medlemsbrev til alle vi mener er aktuelle som medlemmer, sier han.

Høy grad av faglighet

– NORSAM ønsker å synes på kurs og konferansesiden. Vi vil derfor som i år, stå ansvarlig for den samfunnsmedisinske konferansen som finner sted i Tromsø 10. – 12.5. 2006. Vi ønsker også å engasjere oss i et tverrfaglig samarbeid, og vil som en følge av dette, delta på den nasjonale folkehelsekonferansen som finner sted i mars 2006. Dessuten har vi allerede vedtatt at NORSAM skal delta aktivt på folkehelsekonferansen i 2007, sier Braaten som understreker at foreningen også ønsker å markere seg utenfor det legefaglige området.

– Vi vil gjøre dette samarbeidet tydeligere, og formalisere kontakten med andre miljøer, sier spesialforeningslederen. Blant annet har vi allerede sendt brev til de samfunnsmedisinsk instituttene ved de fire medisinske fakultetene og tilbudt dem å være observatør på styremøtene våre. Vi inviterer oss selv til instituttene og foreslår at styremøtene avholdes på det enkelte institutt, sier han.

I tillegg til det nasjonale engasjementet er styremedlemmene også opptatt av internasjonalt samfunnsmedisinsk arbeid, blant annet europeisk folkehelsearbeid. Gunnar Tellnes som er professor ved universitetet i Oslo, er også president av EUPHA – The European Public Health Association og leder av Norsk forening for samfunnshelse.

Helseforetakene et satsingsområde

Samfunnsmedisinere jobber med samfunnsmedisinske oppgaver innenfor mange ulike områder. Blant annet er det ansatt samfunnsmedisinere i alle de regionale helseforetakene. – Vi er så heldige at to av våre styremedlemmer sitter sentralt i to regionale helseforetak, nemlig Vegard Høgli i Helse Sør RHF og Folke Sundelin i Helse Øst RHF, sier Einar Braaten. Vi er opptatt av det som skjer innad i foretakene og mellom foretakene og førstelinjetjenesten, og da er det en stor styrke å ha personer i styret som kjenner organisasjonen innenfra. Det siste er særlig viktig, sier han, og understreker at foreningen mener at overlegene på helseforetakene også er nødt til å tenke i samfunnsmedisinske retninger.

Ønsker kontakt per e-post

– Vi har foreløpig ikke gått aktivt ut for å øke medlemsmassen sier Braaten, men har tatt utgangspunkt i medlemsmassen til LSA. – Vennligst bruk e-post, oppfordrer lederen foreningens gamle og nye medlemmer – det bidrar til å bedre kommunikasjonen mellom foreningen og medlemmene.

For ytterligere informasjon, bruk foreningens nyetablerte Internett-side www.legeforeningen.no/index.gan?id=82317

Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM)

Stiftet: 25.2. 2005

Formål:

  • å videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget samfunnsmedisin

  • å fremme det samfunnsmedisinske fagmiljøet.

Styret (2005 – 06):

Einar Braaten (leder), Marit Rognerud (nestleder), Folke Sundelin, Inger Hilde Trandem, Berit Austveg, Vegard Høgli og Gunnar Tellnes.

Anbefalte artikler