Sosiale bestemmelser på A1!

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Etter over 11/2 års forhandlinger, en arbeidsrettssak og til slutt over ett døgns megling, var det en seier å få videreført de sosiale bestemmelser på helseforetakenes overenskomst del A1

Akademikerne vant i Arbeidsretten og fikk senere gjennomslag for sitt viktigste tema i meglingen med NAVO. I riksmeglingsmannens møtebok står nå de sosiale bestemmelser på avtalens nivå A1. Legeforeningens enstemmige landsstyrevedtak i Bergen, hvor landsstyret mente at sosiale rettigheter skulle opprettholdes på A1, ble dermed oppfylt. Saken var særdeles viktig også for de andre Akademikerorganisasjonene som var tilbudt sosiale bestemmelser på B-delsnivå, dvs. innskrevet i det enkelte foretaks avtale, noe som ikke kunne aksepteres.

Hovedtema i disse forhandlingene slik de hadde utviklet seg, var først og fremst sosiale bestemmelser. Et annet resultat med sosial profil, er at vi i megling fikk gjennomslag for lønnsutvikling under svangerskapspermisjon. Leger under spesialisering som er fraværende pga. svangerskap, fødsel eller adopsjon, skal få lønnstillegg uten fratrekk for dette fraværet. En fullstendig oversikt over innholdet i ny overenskomst, finnes i en egen artikkel i dette nummer av Tidsskriftet.

Jeg vil gjerne få takke alle som har bidratt til at denne særdeles arbeidskrevende og vanskelige avsluttende prosessen i avtaleforhandlingene med NAVO nå er vellykket gjennomført.

Vi er kommet ut av arbeidsrettsaken og meglingen med forvissning om at Legeforeningen og Akademikerne kan takle motstand og – om nødvendig – forberede en arbeidskamp på kort varsel. Legeforeningen har også lært hva vi må stå sammen om. Jeg vil berømme sentralstyret for den uforbeholdne oppslutning om linjen vi valgte, og det glimrende arbeid med å forberede vår deltakelse i en ev. konflikt, som ble utført av lederne for Overlegeforeningen og Yngre legers forening i et utmerket samarbeid.

Medlemmene på foretakene har ventet over 1 1/2 år på ny overenskomst og lønnsoppgjør. Det er alt for lenge – og skal forhåpentligvis aldri gjenta seg. Jeg vil spesielt få takke de medlemmene som deltok i forberedelsene til en ev. streik for stor innsatsvilje. Tillitsvalgte har på mange foretak vært gjennom opptil flere vanskelige lokale forhandlingsrunder. Meglingsresultatet medførte enda nye runder for noen. Denne innsatsen er det bare å bøye seg i støvet for – jeg vil takke både for tålmodighet og pågangsvilje.

I de to tøffe månedene det nye sentralstyret har jobbet, har vi hatt mer enn dobbelt så mange møter som avtalt. Jeg vil gjerne få takke sentralstyret for en kjempeinnsats og for å stå solid samlet. Legeforeningen vil i tiden fremover profitere på å ha et godt fungerende sentralstyre. Det kommer utvilsomt nye utfordringer.

Akademikerne og i sær Akademikerne Helse fikk en svært ubehagelig overraskelse i forbindelse med avsløringen av de hemmelige protokollene. Samarbeidet med Legeforeningen er likevel gjenopprettet og sammen har vi kommet styrket gjennom disse månedene. Jeg vil gjerne få takke Akademikerne Helse for samarbeidet og sekretariatet spesielt for den store arbeidsinnsatsen de gjorde i forbindelse med forberedelsene til en ev. konflikt.

Legeforeningens eget sekretariat har jobbet kvelder og helger i flere uker. I tillegg til selve arbeidet med forhandlingene, har det vært sørget for en god informasjonsstrøm både til medlemmer og tillitsvalgte. Uten vårt særdeles dyktige sekretariat med både stor arbeidskapasitet og gode evner til strategisk tenkning, hadde vi ikke kunnet nå våre mål. Tusen takk for innsatsen!

Det vil nå i tiden fremover bli viktig å komme i en god dialog med arbeidsgiver. Men det videre samarbeidet må også få som resultat at partene får et mer likeverdig og profesjonelt forhold til hverandre. Det vil ta tid å bygge opp ny tillit og troverdighet. Samhandlingen bør preges av større lydhørhet og respekt for ulike syn på spørsmål som man er nødt til å finne løsninger på, enn hva som til nå har vært tilfelle. Det vil være utfordrende for begge parter, men Legeforeningen vil – sammen med Akademikerne – søke å bidra til å gjøre forhandlingsklimaet best mulig slik at avtaleforhandlinger i fremtiden forhåpentligvis kan avsluttes som forhandlingsløsninger og ikke i megling.

NAVO og Akademikerne har avtalt en gjennomgang av forhandlingsmodellen. Dette kommer til å bli et viktig arbeid som de andre hovedorganisasjonene også er invitert til å delta i. En sentral forutsetning vil være å ha sosiale rettigheter godt sikret på et nasjonalt nivå – og likt for alle i foretakene.

De øvrige hovedsammenslutningene har gitt Akademikerne god støtte i den striden vi nå har vært gjennom. Det har vært, og er, viktig å kunne stå flere sammen særlig for en så viktig sak som å ivareta sosiale rettigheter. Legeforeningen takker for støtten og håper på godt samarbeid også fremover.

Det er på tide å løfte blikket også mot andre arenaer. Legeforeningen ser frem til å arbeide mer med utfordringer knyttet til faget vårt, til forskning og utdanning, organisering av helsetjenestene, rusreformen og til arbeidet for en skikkelig helsetjeneste for eldre – for å nevne noen områder. Ny regjering bidrar også til å sette nye helsepolitiske tema på dagsorden. Vi har bl.a. merket oss forslaget om nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet siden Legeforeningen nå både er i gang med et gjennombruddsprosjekt om behandling av rusmiddelavhengige og også er i ferd med å utarbeide en statusrapport om dette fagfeltet.

Anbefalte artikler