Artikkel

Ny kampanje mot røyking

2. januar setter Sosial- og helsedirektoratet i gang sin fjerde kampanje for å få folk til å stumpe røyken. Avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet håper i den forbindelse at mange tar kontakt med fastlegen sin.

– Sitt klar med nummeret til Røyketelefonen, 800 400 85, henvis videre til røykeslutt-tilbud, del ut materiell og se retningslinjene som kom i fjor på hvordan du kan ta dette opp med pasienten, oppfordrer hun. Det blir både TV-snutter og avisannonser frem til 10. februar, og direktoratet tror det blir mye debatt og oppmerksomhet rundt kampanjen.

Forening for homofile og lesbiske leger

Homofile og lesbiske legers forening (HLLF) ble etablert i 1996. Den er en selvstendig og uavhengig organisasjon for og med homofile/lesbiske leger og medisinstudenter og har ca. 100 medlemmer. Foreningen har som mål å arbeide for et samfunn der mennesker kan leve i overensstemmelse med sin lesbiske og homofile kjærlighet og identitet.

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet i april 2005, ønsker primært å jobbe med aktiviteter som er enkle å gjennomføre og som gir medlemmene en mulighet til jevnlig å møte andre medlemmer samt få informasjon om styrets arbeid. Foreningens adresse er HLLF, Pb 2502 Solli, 0202 Oslo. E-post: hllf@online.no. Les mer på foreningens Internett-side www.hllf.org

Kontrakt for oppdragsforskning

De nasjonale forskningsetiske komiteer har laget et forslag til standardkontrakt mellom partene innen oppdragsforskning.

Kontrakten skal sikre at man tar høyde for de forskningsetiske sidene, spesielt når det gjelder offentliggjøring og kvalitetssikring av forskningen. Komiteene har sett på 66 ulike kontrakter fra forskjellige forskningsinstitusjoner og potensielle oppdragsgivere. Kontraktsforslaget er laget på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og er til vurdering i departementet. Forslaget kan ses på: www.etikkom.no/Etikkom/Nyheter/2005/041005_vedlegg_1

Etablerer nettverksmodell i Helse Øst

Styret i Helse Øst RHF har vedtatt at en regional samordning av medisinske støttefunksjoner skal ivaretas gjennom en nettverksmodell med fast etablert faglig ledelse lagt til et helseforetak.Medisinske støttefunksjoner utgjør, med om lag 2 200 årsverk og 1,5 milliarder kroner i omsetning, en betydelig del av den samlede virksomheten i Helse Øst. Vedtaket er basert på et utredningsarbeid som har pågått i over to og et halvt år. Det skal nå i samråd med direktørene i helseforetakene utformes et forslag til mandat for nettverket og nettverksledelsen. De medisinske støttefunksjonene vil bli organisert i en nettverksmodell med etablert faglig ledelse lagt til et helseforetak. Modellen skal evalueres etter ett års virksomhet.

Sender rettsløse leger i gapestokk

– Det danske Folketinget er i ferd med å gjennomføre en gapestokk på et grunnlag som ikke bør forekomme i den danske rettssak, skriver Den Almindelige Danske Lægeforening på sine Internett-sider i forbindelse med et nytt lovforslag. Med den nye loven vil leger bli hengt ut på Internett kun ved mistanke om de har gjort noe kriminelt. Tall fra Lægeforeningen viser at over halvparten av de leger som i løpet av de siste ti år er meldt til politiet av Patientklagenævnet, enten har fått tiltalefrafall fordi det ikke var noe i saken, eller blitt frikjent i byretten. Det bør kun være Sundhedsstyrelsen som avgjør om leger skal settes i gapestokk, fremgår det av nettsiden. Les mer: www.laegeforeningen.dk/app/plsql/lf_menuen.lfframe

Anbefalte artikler