Økte helsekostnader – redusert dødelighet

Artikkel

I fjor var offentlige og private utgifter til helse på 31 200 kroner per innbygger, 7 000 kroner mer enn for åtte år siden.

Halvparten av utgiftene går til medisinsk behandling i sykehus, ved legekontor og tannlegekontor, mens sykehjem og hjemmesykepleie står for en firedel av utgiftene. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De totale helseutgiftene i Norge var på nærmere 168 milliarder kroner i fjor. Pasientene betaler rundt 40 % av utgiftene til medisiner og medisinsk utstyr, mens folketrygden betaler resten. Egenandeler, blant annet til tannlegetjenester, kommer i tillegg.

Kvinner lever lenger enn før, men har dårligere helse enn menn, som psykiske helseproblemer og kroniske lidelser. Samtidig minsker forskjellen i dødelighet, blant annet fordi færre menn dør av hjerte- og karsykdommer. Per i dag er forventet levealder 82,3 år for kvinner og 77,5 år for menn.

Flere dør av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), og det oppdages stadig flere nye tilfeller av kreft. Den totale dødeligheten i Norge har gått ned siden midten av 1970-tallet, og skyldes i hovedsak av færre dør i ulykker.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9456

Anbefalte artikler