Fra møtet 3.10. 2005

Artikkel

Policynotater

Sekretariatet la frem til endelig behandling forslag til tre policynotater på temaene egenandeler, bemanningsnormer i sykehjem og legemiddelassistert rehabilitering. Hensikten med policynotatene er å samle og å tydeliggjøre Legeforeningens helsepolitiske standpunkter, og effektivt formidle disse overfor relevante helsepolitiske aktører, medlemmer, helsetjenestene og befolkningen. Sentralstyret sluttet seg med enkelte endringer til de fremlagte policynotatene. Sentralstyret anmodet sekretariatet om å fortsette arbeidet med å legge frem forslag til policynotater på aktuelle og prinsipielle helsepolitiske saker.

Overordnet informasjonsstrategi

Sekretariatet la frem forslag til overordnet informasjonsstrategi for Legeforeningen. Den bygger på seks prinsipper; prinsippet om aktiv informasjon, prinsippet om informasjon som lederansvar samt kommunikasjons-, helhets-, åpenhets- og linjeprinsippet Sentralstyret vil legge informasjonsstrategien til grunn for det videre informasjonsarbeidet.

Interkommunal legevakt – IKL

Legeforeningen har i flere år arbeidet med å forbedre organiseringen av kommunal legevakt. Høsten 2004 nedsatte tariffutvalget en arbeidsgruppe for å lage et grunnlag som kan bidra til å intensivere innsatsen overfor helsemyndighetene. Rapporten som er bearbeidet av tariffutvalget og av Legeforeningens sekretariat, ble lagt frem for generalforsamlingen i Alment praktiserende lægers forening (Aplf) 26. august i år. Rapporten vil danne grunnlaget for Legeforeningens videre arbeid med legevakt.

Rammer for landstyremøtet 2006

Landsstyret har vedtatt at landsstyremøter hvor det ikke skal avvikles valg på sentralstyre, skal arrangeres av hovedforeningen på Soria Moria Hotell og konferansesenter. Landsstyremøtet 2006 avholdes fra onsdag 10. mai kl 1200 til fredag 12. mai kl 1600 med festmiddag torsdag kveld.

Tidspunkt for landsstyremøtet 2007

Buskerud lægeforening er arrangør av landsstyremøtet i 2007. Møtet holdes på Grand hotell, Kongsberg fra onsdag 23.5. 2007 til fredag 25.5. 2007 med bankett fredag. Tirsdag 22.5. 2007 forutsettes anvendt for underavdelingsmøter og sentralstyremøte.

Redaksjonskomiteen for Tidsskriftet

Marte Walstad er oppnevnt som sentralstyrets representant i redaksjonskomiteen for Tidsskrift for Den norske lægeforening for perioden 1.9. 2005 til 30.8. 2007.

Rammevilkår for leger i vakt

I forbindelse med landsstyrets behandling av prinsipp- og arbeidsprogrammet (PAP) i Bergen ble det under Lønns- og arbeidsvilkår vedtatt at et forslag om å endre punktet «Legeforeningen vil arbeide for å sikre bedre rammevilkår for legevakt» til «rammevilkår for leger i vakt» skulle oversendes sentralstyret for videre bearbeiding og oppfølging. Sentralstyret vedtok at Legeforeningen i kommende forhandlinger vil arbeide for å sikre bedrede rammevilkår for leger i vakt.

Oppnevning av representanter

Etter å ha innhentet forslag fra yrkesforeningene har sentralstyret oppnevnt følgende representanter til Legeforeningens ulike forhandlingsutvalg for perioden 1.9. 2005 – 31.8. 2007:

Tariffområdet HSH

Torunn Janbu, Legeforeningens president, Arne Refsum, Overlegeforeningen (Of) og Per Meinich, Yngre legers forening (Ylf) oppnevnes som Legeforeningens representanter i tariffområdet HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) som organiserer private helseinstitusjoner.

Tariffområdet stat

Torunn Janbu, Ketil Kongelstad, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Anna Midelfart, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Per Meinich (Ylf), Lars Eikvar (Of), Legeforeningens representant i Akademikerne Stat samt en representant fra sekretariatet oppnevnes. Legeforeningens vararepresentant i Akademikerne Stat møter som observatør.

Tariffområdet KS/Oslo kommune

Torunn Janbu, Svein Aarseth, Oslo legeforening, Christian Siva (Ylf), Pål Kippenes (LSA), Ole Strand, Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Legeforeningens representant i Akademikerne Kommune samt en representant fra sekretariatet oppnevnes for tariffområdet KS/Oslo kommune. En representant fra Of kan innkalles ved behov. Legeforeningens vararepresentant i Akademikerne Kommune møter som observatør.

Tariffutvalg for privat praksis

Torunn Janbu, leder, Ottar Grimstad, nestleder, Jan Emil Kristoffersen (Aplf) og Christian Siva (Ylf). Bente Bjørnhaug Pedersen (Aplf), vara: Eli Øvstedal. Harald Guldsten (PSL), vara: Truls Disen. Ove A. Mortensen (PSL), vara: Arne Eivindson. Ernst Horgen (LSA), vara: Ola Jøsendal. Jonas Arve Kristiansen (Of), vara: Dag Rieve Kristiansen. Presidenten gis fullmakt til å supplere vararepresentantlisten etter forslag fra Aplf og Ylf.

Anbefalte artikler