Vedtektsendring i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Einar Espolin Johnson Om forfatteren
Artikkel

Det blir viktige endringer i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Retten til avbruddsytelser blir klarere definert, ytelser for vikarer innsnevres og pleiepenger innføres. Også deler av pensjonsområdet endres.

Vedtektene i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger endres fra 1.1. 2006. Det viktigste er at vilkårene for retten til ordningens avbruddsytelser kommer klarere til uttrykk. Videre vil leger som vikarierer i privat praksis måtte drive praksisen en periode før retten til ordningens fulle ytelser inntrer (karenstid). På pensjonsområdet bedres barnepensjonen, men også alders- og uførepensjon for de som forsørger barn under 18 år. Det blir også endringer av administrative bestemmelser.

Målet med vedtektsendringen har vært å ivareta medlemmenes kollektive og individuelle interesser. Videre har det vært viktig å etablere forutsigbarhet gjennom så klart definerte bestemmelser som mulig. Derfor er de organisasjonsmessige kriteriene for retten til avbruddsytelsene som har virket fra 1.1. 2002, nå eksplisitt uttrykt i vedtektene. Avbruddsytelsenes sjablonmessige karakter er bevart. Det innebærer at ordningens enkelhet, forståelighet og forutsigbarhet er opprettholdt. Samtidig muliggjør denne enkelheten effektiv saksbehandling, og derved rask utbetaling til medlemmer som trenger støtte. Sist, men ikke minst, har endringene vært nødvendige for å bevare ordningens renommé.

Avbruddsytelsene

I de nye vedtektene endres avbruddsytelsene slik at vikarer i privat praksis må ha tilbakelagt en karenstid for å oppnå rett til ordningens fulle avbruddsytelser. Videre blir kriteriene for retten til ytelsene mer eksplisitt uttrykt enn tidligere. Som ny ytelse innføres pleiepenger.

Avgrensing

SOP har ytelser som kompenserer for privatpraktiserende legers tap av driftsinntekter ved avbrudd i praksisen som følge av sykdom, fødselspermisjon og adopsjonspermisjon. For å ha rett til disse ytelsene må man drive en selvstendig kurativ virksomhet. I de nye vedtektene presiseres vilkår som må oppfylles for at SOP skal betrakte virksomheten som selvstendig. I hovedsak representerer endringen en implementering av den praksis SOP har ført siden ordningen måtte foreta en organisasjonsmessig avgrensning 1.1. 2002. Avgrensningen er nærmere beskrevet i Tidsskriftet (1).

Pleiepenger innføres

I de nye vedtektene innføres pleiepenger. Dersom medlemmet mottar pleiepenger fra folketrygden i forbindelse med pleie av barn under 12 år som er eller har vært på helseinstitusjon, eller alvorlig sykt barn under 18 år, yter SOP et supplerende tillegg til denne ytelsen. Utmålingen av ytelsen er som for sykehjelp og fødselsstønad.

Avbruddsytelser for vikarer

I de nye vedtektene innføres en karenstid i avbruddsytelsene for vikarer i privat praksis. Karenstiden innebærer at et vikariat må ha vart i tre og seks måneder før det oppnås rett til hhv. full sykehjelp/adopsjonsstønad og fødselsstønad. Dersom vikariatet har vart kortere, ytes likevel en stønad som skal kompensere for at legen som personlig næringsdrivende, får lavere ytelser fra folketrygden enn arbeidstakere. Personlig næringsdrivende får 65 % av inntektsgrunnlaget inntil seks ganger folketrygdens grunnbeløp – G (1 G = kr 60 699), mens arbeidstakere får 100 % av 6 G. SOPs ytelse vil derfor utgjøre de resterende 35 % av inntektsgrunnlaget inntil 6 G.

En vikar som oppfyller de ordinære kriteriene for ytelsene og har arbeidet lenger i vikariatet enn karenstiden, oppnår fulle avbruddsytelser. De fulle ytelsene varer til utløpet av den avtalte vikarperioden. Deretter reduseres ytelsen til det samme supplerende tillegg til folketrygden som beskrevet i avsnittet over. Dette utgjør følgelig tilsvarende rettigheter som vikarer i offentlige virksomheter.

Ytelser til fastleger

De gjeldende vedtektene er fra 1.1. 2001, mens fastlegeordningen ble etablert 1.6. 2001. Det er følgelig først nå at SOPs tilpasning til fastlegeordningen blir eksplisitt omhandlet i vedtektene. Endringen har som utgangspunkt den prinsipielle endring i fastlegeordningen som innebærer at mens kommunen tidligere holdt tilbake driftstilskuddet under fravær over 14 dager, må kommunene i fastlegeordningen opprettholde utbetalingen av basisgodtgjørelse. Dersom legen selv besørger vikar til sitt fastlegeansvar, opprettholder legen selv basisgodtgjørelsen. Dersom dette overlates til kommunen, kan kommunen utbetale basisgodtgjørelsen til den eller de som ivaretar legens pasienter. SOP forutsetter at legen selv besørger vikardekning og på det grunnlag opprettholder basisgodtgjørelsen. Ved utmålingen av utgiftskompensasjon, som ordinært utgjør 40 % av omsetningen, gjør SOP et fradrag tilsvarende størrelsen av basisgodtgjørelsen.

Ytelser til lege ansatt i aksjeselskap med flere aktive eiere

Lege som er ansatt i aksjeselskap der legen sammen med andre leger er såkalt aktive eiere, vil fra årsskiftet kun ha rett til inntektskompensasjon. Et unntak er legespesialister, som i motsetning til fastleger kan komme til å miste driftstilskuddet under sykefravær. SOP vil da kunne kompensere for det bortfalte driftstilskuddet, dog begrenset av SOPs ordinære utgiftskompensasjon.

Pensjonsytelsene

Det vil skje enkelte endringer av ordningens pensjonsytelser. For alderspensjonister som har forsørgeransvar for barn under 18 år, innføres barnetillegg. Videre styrkes barnepensjonen og barnetillegget til uførepensjonister som har barn under 18 år. I tillegg åpner SOP for å eksportere uførepensjonen. De øvrige pensjonsytelsene holdes uendret i påvente av at den bebudede pensjonsreformen materialiserer seg.

Barnepensjon

Barnepensjonen økes og forenkles. Dagens ordning er slik at pensjonen utgjør 60 % av folketrygdens grunnbeløp (G) for første og 30 % av G for hvert av de påfølgende pensjonsberettigede barn. Pensjonen skal sammen med folketrygdens barnepensjon og barnepensjonen fra tjenestepensjonsordninger ikke overstige det dobbelte av nevnte pensjoner. Pensjonen ytes til barnet fyller 18 år, eller til 21 år dersom barnet er under utdanning og ikke har midler til å forsørge seg selv. Den nye barnepensjonen utgjør 10 % av ordningens pensjonsgrunnlag. Pensjonsgrunnlaget vil i 2006 utgjøre kr 495 000, og barnepensjonen blir følgelig kr 49 500 for hvert barn. Det skal samordnes med barnepensjon fra andre tjenestepensjonsordninger, men ikke med folketrygdens barnepensjon. Perioden barnepensjon tilstås økes fra 18 til 20 år, og vil ikke lenger være betinget av at barnet er under skolegang. Det gis dog ikke utvidet barnepensjon frem til 21 år dersom barnet er under utdanning.

Barnetillegg til alders- og uførepensjon

Til leger som har uførepensjon ytes et tillegg dersom pensjonisten har barn med pensjonsrett. Dette tillegget utgjør etter dagens vedtekter 10 % av nettopensjonen (etter samordning), dvs. i gjennomsnitt ca. kr 6 000 – 7 000 per år. Etter de nye vedtektene økes bruttopensjonen med 10 % for hvert barn under 18 år, før samordning med ytelser fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger. For 2006 betyr det et brutto tillegg på kr 32 670 per barn.

I de nye vedtektene innføres barnetillegg til alderspensjon. Tillegget er likt barnetillegget til uførepensjonen.

Eksport av uførepensjon

I de gjeldende vedtektene kan man ikke uten videre eksportere uførepensjonen. Eksport av uførepensjon betinger at styret finner rimelig grunn til dette. I praksis har det betydd at pensjonisten har måttet sannsynliggjøre helsemessig gevinst av å ta med seg uførepensjonen til utlandet. Fra 1.1. 2006 vil vedtektene muliggjøre eksport av uførepensjon til utlandet.

Overgangsregler

Dersom den hendelse som utløser retten til avbruddsytelser inntrer før 1.1. 2006 vil gamle vedtekter fortsatt gjelde. Dersom hendelsen skjer etter 1.1. 2006, vil i hovedsak nye vedtekter gjelde.

Karenstidsbestemmelsene for vikariater gjøres gjeldende slik at vikariater som er tiltrådt etter 1.1. 2006 følger nye vedtekter. I tilfeller der vikariatet er tiltrådt før 1.1. 2006 og den hendelse som utløser retten til ytelsen inntreffer innen utløpet av 2006, ytes stønad etter gamle vedtekter.

Løpende barnepensjon for barn som er over 20 år, og som ellers ville bortfalt etter nye vedtekter, opprettholdes inntil den perioden barnepensjon er tilstått for, dvs. til barnet er 21 år eller til utløpet av det semester stønad er tilstått for. Tilsvarende opprettholdes barnetillegg til uførepensjon for barn over 18 år, som etter nye vedtekter ville falt bort, for den resterende del av den periode det er tilstått for.

Endringen som åpner for eksport av uførepensjon til utlandet, gjøres gjeldende fra 25.7. 1998. Det er sammenfall i tid med det EØS-direktiv som regulerer forholdet (Rådsdirektiv 98/49/EF om supplerende pensjoner). Uførepensjonister som ikke har fått uførepensjon på bakgrunn av sitt opphold i utlandet, vil altså få etterbetaling fra 25.7. 1998.

Les mer om SOP og de nye vedtektene på SOPs hjemmesider www.sop.no

Anbefalte artikler