Intervjuet: Janicke Mellin-OlsenMed verden som arbeidsplass

Marit Tveito Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2384 – 5

I Intervjuet i nr. 17/2005 skulle navnet være Jannicke Mellin-Olsen.

Anbefalte artikler