Nye blodtrykksmedisiner best

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Nyere medikamenter mot hypertensjon er mer effektive enn eldre, viser resultatene av en stor internasjonal studie.

Resultatene fra den britisk-skandinaviske multisenterstudien som sammenlikner nyere og eldre medikamenter mot hypertensjon (ASCOT) er nå publisert i The Lancet (1, 2). Nesten 20 000 pasienter deltok. Den ene gruppen fikk kalsiumantagonisten amlodipin, eventuelt kombinert med en ACE-hemmer, mens den andre gruppen ble behandlet med atenolol med tillegg av et tiazid.

Etter fem år var forekomsten av hjerteinfarkt og hjerneslag redusert med henholdsvis omkring 10 % og 23 %. Det var også signifikant forskjell i total dødelighet, kardiovaskulær mortalitet og nye tilfeller av diabetes (1). Studien ble stoppet tidligere enn planlagt på grunn av den høye dødeligheten og forekomsten av hjerneslag i atenolol/tiazid-gruppen. Forskjellen i hjerteinfarkt og død av dette (primært endepunkt) var derfor ikke signifikant, sannsynligvis på grunn av manglende statistisk styrke.

En nærmere analyse av resultatene viste at rundt halvparten av effekten kunne forklares ved større reduksjon i blodtrykk. Endret lipidmønster, spesielt høyere HDL-kolesterol, kunne forklare mye av den gjenværende forskjellen mellom de to medikamentarmene (2).

– Studien viser at pasientene forblir friskere og lever lenger dersom vi bruker kalsiumantagonister og ACE-hemmere, sier medforfatter av artiklene, professor Sverre Erik Kjeldsen ved Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Foreløpig vet jeg ikke hvilken innvirkning resultatene vil ha på norske retningslinjer i behandlingen av hypertensjon. De nye europeiske retningslinjene tar hensyn til resultatene fra denne og flere liknende undersøkelser, og anbefaler økt bruk av nyere medikamenter.

Anbefalte artikler