Fra møtet 14.9. 2005

Artikkel

NAVO-Helse

Sentralstyret oppnevnte forhandlingsutvalg til tariffområdet NAVO-Helse bestående av Torunn Janbu, Legeforeningens president, Lars Eikvar, leder av Overlegeforeningen, (Of), ett medlem oppnevnt fra Of, Per Meinich, leder av Yngre legers forening (Ylf), Bård Lilleeng (Ylf) og en representant fra sekretariatet. Utvalget er oppnevnt for perioden 1.9. 2005 – 31.8. 2007.

Endret sammensetning av spesialitetsrådet

Hilde Engjom har trukket seg som medlem av spesialitetsrådet og som Legeforeningens representant i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR). Per Meinich oppnevnes som nytt medlem av spesialitetsrådet med Harald Bergan som personlig vararepresentant.

Legeforeningens representasjon i Nasjonalt råd

Det foreslås overfor Helse- og omsorgsdepartementet at Legeforeningens representant, Hilde Engjom, løses fra vervet som medlem i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR), og at Per Meinich oppnevnes som ny representant med Harald Bergan som vararepresentant.

Oppsigelse av rammeavtale

Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetak om avtalepraksis for legespesialister sies opp til reforhandling. Avtalen ble inngått 15.9. 2003, med virkning fra 1.9. 2003. Avtalen ble ikke sagt opp av avtalepartene innen fristen 1.10. 2004, og den ble da automatisk forlenget til 31.12. 2005. PSL styrebehandlet saken 7.9. 2005 og gav tilråding om at avtalen sies opp

Retningslinjer for Legeforeningens kurskomiteer

Sentralstyret har vedtatt endrede retningslinjer for Legeforeningens kurskomiteer.henhold til endringer, blant annet når det gjelder kursarrangør og kursgodkjenning, som ble vedtatt i Retningslinjer for vurdering av kurs til legers videre- og etterutdanning 24.8. 2004, var det behov for redigering av retningslinjene for Legeforeningens kurskomiteer. Den viktigste foreslåtte endringen er at alle medisinskfaglige kurs skal godkjennes av den aktuelle spesialitetskomité. Etter dette skal kurskomiteene kun godkjenne ukeshospitering på sykehus og møteserier i tillegg til å arrangere kurs.

Oppnevning av medlem til rettshjelputvalget

Åge Henning Andersen, Aplf, er oppnevnt som nytt medlem i rettshjelpsutvalget etter Roar Dyrkorn.

MedHum 2005

Sentralstyret har tidligere bevilget kr 15 000 til medisinstudentenes humanitæraksjon – MedHum 2005. Sentralstyret bevilget ytterligere kr 15 000 til aksjonen hvis formål er å øke opplysningsarbeidet om HIV og AIDS blant flyktninger i fire afrikanske land – Somalia, Sudan, Liberia og Sierra Leone. Norsk samarbeidsorganisasjon er Flyktninghjelpen (tidligere Flyktningrådet). Flyktninghjelpen har HIV/AIDS-opplysning som en viktig del av undervisningen blant flyktninger.

TV-aksjonen Drømmefanger

Sentralstyret har bevilget kr 100 000 til NRKs TV-aksjon Drømmefanger. Aksjonen har en visjon om en verden uten vold mot kvinner. Fokus – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – som er en sammenslutning av 64 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i Norge, er medarrangør. TV-aksjonen vil støtte kvinneorganisasjoner i Afrika, Midt-Østen/Asia, Latin-Amerika, Øst- og Sør-Øst Europa som arbeider for en verden uten vold mot kvinner. De innsamlede midler vil bli anvendt innen fire områder – kvinner i krig og konflikt, handel med kvinner, omskjæring av kvinner og vold i nære relasjoner.

Veileder for tannfyllingsmaterialer

Pernille Bruusgaard oppnevnes som Legeforeningens representant i en referansegruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet. Referansegruppen skal bidra ved utarbeiding av veileder for leger og tannleger i utredning av pasienter med mistenkt bivirkningsproblematikk på grunn av tannfyllingsmaterialer.

Medietreningskurs

For å gi sentralstyrets medlemmer et godt grunnlag for å håndtere henvendelser fra media, vil det i tråd med tidligere opplegg, gjennomføres et medietreningskurs av én dags varighet. Kurset gir en orientering om den nye mediehverdagen, hvordan journalister arbeider, hva som er «saker», gjennomkjøring av fjernsynsintervjuer med evaluering mm.

Referat fra sentralstyremøtene finner du i fulltekst på www.legeforeningen.no/index.gan?id=56393

Anbefalte artikler