Hemmelige protokoller

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ble 9. september kjent med at det eksisterte to hemmelige protokoller med NAVO. – Det er en beklagelig situasjon som er avdekket. Sentralstyret handlet raskt og samlet. Vårt fremste mål er å ivareta Legeforeningen og Akademikerne. Det er iverksatt nødvendige tiltak for å få situasjonen under kontroll.

Torunn Janbu starter sin presidenttid med store utfordringer. Foto L T Kongsvik

Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

– Det er dramatisk for en organisasjon når det i sluttfasen av et forhandlingsløp avdekkes at det foreligger hemmelige protokoller som sentralstyret ikke hadde kjennskap til. Det skaper store utfordringer både internt, i forhold til Akademikerne og overfor vår forhandlingsmotpart NAVO. Det skaper også store utfordringer for de pågående forhandlingene, sier presidenten.

Underskrevne protokoller

Hva handler denne saken om? – Da må vi se litt tilbake i forhandlingsforløpet med NAVO. Et hovedtema har vært reguleringsnivået for de sosiale bestemmelser. Legeforeningens sentralstyre vedtok 21.12. 2004 protokoll fra A1-forhandlingene. I denne gjøres reguleringsnivået for sosiale bestemmelser (se egen redegjørelse om dette) til et utestående tema, dvs. at dette ikke skulle avgjøres før i de avsluttende forhandlingene (i fase 3, etter B-delsforhandlingene). Legeforeningens landsstyre uttalte enstemmig 25.5. 2005 at landsstyret mente at sosiale bestemmelser skulle ligge på overenskomstens del A1. (Sentral avtale mellom NAVO og Akademikerne Helse).

Da Legeforeningens sentralstyre behandlet saken i møte 30.8. 2005, redegjorde forhandlingsledelsen for at det gjennom en forhandlingsløsning ikke var mulig å få beholde sosiale bestemmelser på A1-nivå. Ut fra de foreliggende opplysninger vedtok Legeforeningens sentralstyre deretter å kunne godta en skisse fremlagt av forhandlingsdirektøren etter kontakt med NAVO, som bl.a. kunne innebære at de ikke lovbestemte sosiale bestemmelsene ble regulert i overenskomstens del A2. (Sentral avtale mellom NAVO og Legeforeningen). En klar forutsetning for sentralstyrets vedtak 30. august var imidlertid at man fikk konsensus i Akademikerne Helse, som er avtalepart for den samlede avtale, sier Janbu.

Nytt sentralstyre fra 1. september i år

– Det nye sentralstyret som tiltrådte 1. september i år, ønsket allerede den 2. september å gå gjennom forhandlingssituasjonen, særlig i forhold til de øvrige organisasjonene i Akademikerne Helse, sier presidenten. – Stor var vår overraskelse da vi den 9. september ble gjort kjent med at det forelå to underskrevne protokoller – en mellom NAVO og Legeforeningen, og én mellom Akademikerne og Legeforeningen vedrørende reguleringsnivået for de sosiale bestemmelser. I disse protokollene fremgikk det at reguleringsnivået skulle være på A2 for Legeforeningen og det konstateres at Akademikerne Helse ville akseptere en tilknytning til Legeforeningens sosiale bestemmelser i Legeforeningens A2 og slik at de sosiale bestemmelser skulle tas inn i B-dels avtalene, sier Janbu.

Gode hensikter

– Jeg har ingen grunn til å tvile på at disse protokollene ble undertegnet av Hans Kristian Bakke og Øyvind Sæbø med gode hensikter. Det er en trist situasjon som har oppstått både for de to personene og for foreningene. Det er også en vanskelig situasjon som har oppstått ved at vår forhandlingsdirektør Øyvind Sæbø har fratrådt sin stilling, sier Janbu. Forhandlings- og helserettsavdelingen ledes nå av konstituert forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring. Avdelingen har endret struktur for å kunne imøtekomme de behov Legeforeningen har for å håndtere situasjonen med hensyn til NAVO-forhandlingene og også mot de forestående spesialistavtaleforhandlingene. – Vi ber medlemmene om forståelse for at denne avdelingen er under et betydelig press og at det må foretas strenge prioriteringer i forhold til oppgavene, sier Torunn Janbu.

Lagt vekt på å gi informasjon

– Føler du at medlemmene og de tillitsvalgte har fått tilstrekkelig informasjon i denne situasjonen?

– Vi har forsøkt å gi informasjon fortløpende siden denne saken ble avdekket. Vi legger stor vekt på åpenhet om disse forholdene. Vi har brukt ulike kanaler for å formidle informasjon, bl.a. nyhetsbrev med varsel på SMS, til de tillitsvalgte i NAVO området. Varsling av de tillitsvalgte på SMS med anmodning om å lese e-post, er det første gang vi har benyttet oss av. Alle medlemmene i NAVO-området fikk også e-post. Vi har lagt ut informasjon på Legeforeningens Internett-sider og vi ber nå medlemmer og tillitsvalgte om å sjekke disse jevnlig. Vi har også bedt tillitsvalgte ta direkte kontakt med lederen av Overlegeforeningen og Yngre legers forening, samt meg selv, hvis de har spørsmål. Min holdning er at vi hele tiden skal informere så godt som mulig, avslutter presidenten.

Anbefalte artikler