Regionsutvalgene skal lovfestes

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens landsstyre vedtok i mai 2005, som en del av organisasjonsdebatten, at det skal lovfestes ett regionsutvalg i hver av landets helseregioner.

Terje Bjørn Keyn

Utvalgene skal være en del av Legeforeningens organisasjon. Landsstyret påla samtidig sentralstyret å evaluere regionsutvalgene.

Evalueringen vil ta sikte på å finne ut hvordan de ulike regionsutvalgene – sett med sentrale aktørers øyne – fungerer i dag, og slik de oppleves av Legeforeningens medlemmer i de ulike regioner. Det skal dessuten innhentes synspunkter på hvordan regionsutvalgene kan bli et mest mulig tjenlig organ for Legeforeningens medlemmer og for organisasjonen som helhet. Det er utarbeidet en skisse for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.

– I samarbeid med Legeforeningens forskningsinstitutt skal det engasjeres en person som kan arbeide med prosjektet på hel- eller deltid, beregnet til ca. ett månedsverk.

– Det skal gjennomføres semistrukturerte intervjuer med nåværende og tidligere ledere av regionsutvalg, med tanke på å få frem sterke og svake sider ved ulike organisasjonsformer, basert på de erfaringer de mest sentrale aktørene har hatt.

– Med utgangspunkt i materialet som bearbeides fra denne intervjurunden, vil det bli utarbeidet et spørreskjema som sendes ut til et tilfeldig utvalg medlemmer i ulike regioner for å få deres syn på regionsutvalgene, både når det gjelder slik de hittil har fungert, og slik medlemmene ønsker at regionsutvalgene skal fungere i fremtiden.

– Det tas spesielt sikte på å utveksle synspunkter fra ledere av fylkesavdelingene, yrkesforeninger og spesialforeninger. Dette vil skje enten gjennom en spørreskjemaundersøkelse eller ved å etablere en fokusgruppe med representanter fra de ulike regioner.

– Med grunnlag i det totale materialet som på denne måten fremskaffes, skal det utarbeides en endelig rapport med anbefalinger om fremtidig organisering og oppgaver for regionsutvalgene.

– Det opprettes en styringsgruppe med én leder, samt en representant fra henholdsvis en yrkesforening, en fylkesavdeling, et regionsutvalg, en spesialforening og en fra sekretariatet. Sentralstyret har oppnevnt Terje Bjørn Keyn, tidligere medlem av sentralstyret og konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør som styringsgruppens leder. Sentralstyret utnevner også de øvrige medlemmene av gruppen. Styringsgruppen har det overordnede styringsansvar for prosjektet med prosjektleder som sekretær.

– Det er bevilget inntil 250 000 kroner for å gjennomføre evalueringen.

Anbefalte artikler