Fra møtet 19.8. 2005

Artikkel

Varamedlem til sentralstyret

Lovene regulerer ikke eksplisitt en situasjon med langvarig forfall blant sentralstyrets medlemmer. I forbindelse med at ett av medlemmene har varslet langvarig forfall, var det reist spørsmål om hjemmelsgrunnlag for å innkalle varamedlem for denne perioden. I en periode med så langt fravær som fem måneder vil det være ønskelig å ha et fulltallig sentralstyre, selv om det ikke kan leses direkte av lovene at varamedlem skal innkalles.

Siden dette forholdet ikke er direkte lovregulert, ble det foreslått at sentralstyret kunne fatte vedtak om innkalling av første varamedlem. Gunnar Skipenes som er første varamedlem for kommende periode, innkalles derfor til sentralstyrets møter i perioden 1.9. 2005 – 31.1.2006.

Vedtaket er fattet med bakgrunn i at sentralstyremedlem Siri Tau Ursin allerede under landsstyremøtet i Bergen varslet om langvarig fravær. Sentralstyret presiseres at denne løsningen ikke medfører endringer i forståelsen av lovenes § 3, 4. ledd om at varamedlemmer bare trer inn i sentralstyret ved varig forfall, og at denne ad hoc løsningen ikke skal danne presedens for innkalling av varamedlemmer ved ordinære forfall til enkeltmøter eller kortere perioder. Gunnar Skipenes fratrer når Siri Tau Ursin er tilbake fra utlandet 1.2. 2006.

Tillitsvalgtarbeid ved universitetene

De hovedtillitsvalgte ved universitetene har søkt om økonomisk støtte til stimulering av tillitsvalgtarbeid for en periode på 16 måneder fra 1.9. 2005. Søknaden var utformet i samråd med Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS). Totalt søknadsbeløp for perioden utgjør kr 207 000, hvorav halvparten er bekreftet dekket av LVS. Det bevilges kr 103 500 til LVS for stimulering av tillitsvalgtarbeid ved universitetene. En fjerdedel av beløpet utbetales i 2005, det resterende utbetales i 2006 og innpasses i forslaget til revidert budsjett. Midlene må også anvendes til rekrutteringsarbeide i universitets- og høgskolesektoren og til etablering av et forhandlingsapparat. Det forutsettes at evaluering av tiltaket rapporteres til sentralstyret.

Turnustjeneste i Florø

Turnusrådet har uttrykt bekymring over den etablerte modellen for bruk av turnusleger ved Nærsjukehuset i Florø. I tråd med anbefalinger fra turnusrådet tilskrives Sosial- og helsedirektoratet med anmodning om å avvikle turnustjenesten slik den nå praktiseres ved dette sykehuset. Tjenesten tilfredsstiller ikke vilkårene i forskrift om målbeskrivelse.

Fungerende leder til rettshjelpsutvalget

Fridtjov Riddervold, nåværende leder av rettshjelpsutvalget, skal ut året 2005 arbeide med humanitært arbeid i utlandet. Torgeir Haugen oppnevnes som fungerende leder i de tilfeller der Riddervold er forhindret fra å ivareta sin funksjon som leder.

Nytt medlem til valgkomiteen

I henhold til lovenes § 3, 5. ledd skal sentralstyret peke ut det tredje medlem av valgkomiteen. Ragnhild Øydna Støen utpekes for perioden 1.9. 2005 til 31.8. 2007.

Prosjekt «ELIN-kommune»

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Sykepleierforbundet om å delta med en representant i prosjekt «ELIN-kommune» (elektronisk kommunikasjon i kommunehelsetjenesten), et prosjekt etter mønster av Legeforeningens ELIN-prosjekt. Einar Braaten, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og LSAs representant i ELIN-prosjektets styringsgruppe, oppnevnes som Legeforeningens representant i prosjekt ELIN-kommune.

Kursutdanningen og samhandling med industrien

Landsstyret i Bergen som fant sted i mai 2005, påla sentralstyret å utrede konsekvenser om forholdet til farmasøytisk industri og utstyrsindustrien ved tellende kurs. Konsekvensene av vedtaket evalueres våren 2007 etter at man har fulgt utviklingen bl.a. gjennom Utdanningsfond I, og ved at det gjøres en enquête til spesialforeningene høsten 2006.

Vedtektsendring i SOP

Sentralstyret godkjente i sitt møte 11.11. 2004 vedtektsendring i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Disse ble videresendt til endeliggodkjenning i Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet hadde ikke innvendinger til det materielle innholdet, men påpekte at tekniske svakheter ved forslaget gjorde at vedtektene ikke kunne godkjennes. Departementet godkjente imidlertid at de nye vedtektene ble lagt til grunn for saksbehandlingen. Sentralstyret godkjente forslaget om vedtektsendring som oversendes departementet for endelig godkjenning. SOPs styre gis fullmakt til å fastsette formuleringer av bestemmelsene om pensjonsnivå og vilkår om bosetting for uførepensjon før oversending til departementet.

Les hele sentralstyrereferatet på www.legeforeningen.no/index.gan?id=79105

Anbefalte artikler